Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789462901766. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

Deel III - Beleggingsinstellingen en icbe's

Gebonden Nederlands 2020 9789462906372
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Deze zesde druk van Koersen door de Wet op het financieel toezicht. Deel III - Beleggingsinstellingen en icbe’s bevat – net als de vorige druk – alle soorten instellingen voor collectieve belegging die onder de AIFMD en de ICBE-richtlijn vallen. Dit Deel III vormt een zelfstandig geheel dat complementair is aan de andere twee thematische delen: Deel I – Nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving en Deel II – Effectenuitgevende instellingen.

De nieuwe druk bestaat uit acht hoofdstukken. In het eerste inleidende hoofdstuk wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Europese en nationale regulering, de soorten instellingen voor collectieve belegging en enkele belangrijke begrippen. De hoofdstukken 2 en 3 plaatsen de regulering van beleggingsinstellingen in de Europese en nationale context. Hoofdstuk 4 is een introductie op de ICBE-richtlijn, gevolgd door de in de Wft geïmplementeerde bepalingen van die richtlijn die betrekking hebben op de regels voor het aanbieden in Nederland van deelnemingsrechten in icbe’s. De desbetreffende hoofdstukken zijn in verband met diverse Europese (cross-sectorale) wijzigingen die sinds de vorige druk hebben plaatsgevonden, aanzienlijk aangepast aan, onder andere, MiFID II, UCITS V, EMIR (Refit), de Prospectusverordening 2017, de SFT-Verordening, de Benchmarkverordening, de STS-Verordening en SRD II. De Europese verordeningen betreffende Europese durfkapitaalfondsen (EuVECA), Europese sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF), Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIF), Geldmarktfondsen (MMF) en het Pan-Europese Persoonlijke Pensioen Product (PEPP) die relevant (kunnen) zijn voor bepaalde entiteiten voor collectieve belegging komen in hoofdstuk 5 aan de orde. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de in aanmerking komende MiFID II-diensten en op de aanvullende regels die van toepas-sing zijn indien het een beheerder van een beleggingsinstelling of een icbe-beheerder is toegestaan die diensten te verlenen. Anders dan in de vorige druk bevat deze uitgave, in aanvulling op Deel I, een nieuw hoofdstuk 7 dat een korte beschrijving van specifieke toezichts- en handhavingsregels bevat die relevant zijn voor in dit boek behandelde Europese verordeningen. Eveneens is een nieuw afsluitend hoofdstuk 8 ingevoegd dat toekomstig recht beschrijft, zoals de in 2021 in te voeren regels inzake ‘duurzame groei financieren’ (ESG-Verordening en Taxonomie-Verordening), de regels met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van abi’s en icbe’s en de te verwachten impact van de IFD en IFR voor beheerders.

Specificaties

ISBN13:9789462906372
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:559
Druk:6
Verschijningsdatum:13-8-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Sebastiaan Hooghiemstra

Sebastiaan Hooghiemstra is an associate in the investment funds practice of NautaDutilh Luxembourg. He assists asset managers, funds promoters, depositary banks and institutional investors in the structuring and setting up of Luxembourg regulated investment fund structures. Prior to joining NautaDutilh Avocats Luxembourg, he was a Doctoral Candidate at the University of Utrecht and worked as a Research Associate at the University of Liechtenstein. He recently obtained a Ph.d. in Financial Law from Utrecht University.

Andere boeken door Sebastiaan Hooghiemstra

Inhoudsopgave

Lijst van meest gebruikte afkortingen 37
1 Geschiedenis:structuur van de Europese en nationale regulering en enkele kernbegrippen 47
1 Inleiding 47
1001. Inleidende opmerkingen 47
2 Achtergrond van de regulering van instellingen voor collectieve beleggingen 47
1002. De Wet effectenhandel (1985) 47
1003. De Wet toezicht beleggingsinstellingen (1990) en de ICBE-richtlijn 48
1004. Diverse wijzigingen en aanpassingen van de regels tot 2007 49
1005. De Wet op het financieel toezicht (2007) 50
1006. Implementatie Richtlijn 2011/61/EG inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD): 2013 51
1007. UCITS V: 2014 51
1008. Grensoverschrijdende fondsdistributie: 2019 51
1009. Herziening van de AIFMD: 2019/2020 52
3 Europese verordeningen 52
1010. Rechtstreeks werkende Europese verordeningen 52
1011. Gelijkstelling bepaalde EU-bepalingen met Wft-regels 52
4 De relevante Europese regelgeving 54
1012. ICBE-richtlijn en de AIFMD 54
1013. Uitvoeringsverordeningen ICBE-richtlijn 54
1014. Gedelegeerde Verordeningen ICBE-richtlijn 54
1015. Uitvoeringsverordeningen AIFMD 55
1016. Gedelegeerde Verordeningen AIFMD 55
1017. Verordeningen betrekking hebbend op specifiek soort instelling voor collectieve belegging 55
5 ESMA: taken en bevoegdheden 55
5.1 Inleiding 55
1018. Inleidende opmerkingen 55
5.2 Werkterrein ESMA 56
1019. Werkterrein van ESMA 56
5.3 Taken ESMA 56
1020. Taken van ESMA 56
5.4 Bevoegdheden ESMA 57
1021. Bevoegdheden van ESMA 57
1022. Technische regulerings- en uitvoeringsnormen 58
1023. Geven van richtsnoeren en aanbevelingen 58
1024. Het beperken of verbieden van bepaalde financiële activiteiten 59
1025. Het nemen van een besluit bij inbreuk op Unierecht en activiteitenverbod 59
6 Soorten instellingen voor collectieve belegging 60
1026. Inleidende opmerkingen 60
1027. ICBE: instelling voor collectieve belegging in effecten 60
1028. Beleggingsinstelling 60
6.1 Onderscheid ‘fonds’ en ‘maatschappij’ 61
1029. Onderscheid ‘fonds’ en ‘maatschappij’ 61
6.2 Onderscheid ‘open-end’ en ‘closed-end’ 63
1030. Geen algemene criteria 63
1031. Onderscheid ‘open-end’ en ‘closed-end’: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 694/2014 64
1032. Onderscheid tussen ‘open-end’ en ‘closed-end’: conclusie 66
7 Begrip ‘gekwalificeerde deelneming’ 66
1033. Begrip gekwalificeerde deelneming in de ICBE-richtlijn 66
1034. Begrip gekwalificeerde deelneming in de AIFMD 67
1035. Verschil begrip gekwalificeerde deelneming in de ICBE-richtlijn en AIFMD 67
1036. Begrip gekwalificeerde deelneming in de Wft 67
8 Begrippen ‘professionele beleggers’ en ‘gekwalificeerde beleggers’ 68
1037. Relevantie begrippen ‘professionele belegger’ en ‘gekwalificeerde belegger’ 68
1038. Het begrip ‘professionele belegger’ in MiFID II 69
1039. Het begrip ‘professionele belegger’ in de Wft 69
1040. Professionele belegger kan desgevraagd behandeld worden als niet-professionele belegger 70
1041. Niet-professionele belegger kan desgevraagd aangemerkt worden als professionele belegger 71
1042. Het begrip ‘professionele belegger’ in de AIFMD 71
1043. Begrip ‘gekwalificeerde belegger’ 72
9 Begrippen ‘gereglementeerde markt’ en ‘multilaterale handelsfaciliteit’ (MTF) 72
1044. Relevantie van begrippen ‘gereglementeerde markt’ en ‘multilaterale handelsfaciliteit’ 72
1045. Omschrijving gereglementeerde markt en multilaterale handelsfaciliteit 72
1046. Elementen van omschrijving en handelsfuncties 73
10 MiFID II-diensten: beleggingsonderneming 74
1047. Verlenen MiFID II-diensten door externe beheerder 74
11 Begrippen ‘lidstaat’, ‘derde land’ en ‘bijkantoor’ 75
1048. Begrip ‘lidstaat’ en ‘derde land’ 75
1049. Begrip ‘bijkantoor’ 75
2 Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen: AIFMD 77
1 Inleiding 77
2001. Reden afzonderlijk hoofdstuk over de AIFMD 77
2 Doel en hoofdlijnen van de AIFMD 78
2002. Voorgeschiedenis AIFMD 78
2003. Doelstelling van de AIFMD 79
2004. Structuur van de AIFMD 80
2005. Opbouw van de AIFMD 81
2006. Gedelegeerde Verordeningen 81
2007. Uitvoeringsverordeningen 82
2008. Questions & Answers, richtsnoeren en MoU’s 82
3 Twee kerndefinities uitgelicht: alternatieve beleggingsinstelling (abi) en abi-beheerder 83
2009. Inleidende opmerkingen 83
3.1 Definitie van ‘alternatieve beleggingsinstelling’ en richtsnoeren ESMA 83
2010. Definitie van ‘alternatieve beleggingsinstelling’ (abi) 83
2011. ESMA-richtsnoeren ten aanzien van verschillende elementen van de definitie 84
2012. Element ‘collectief beleggen’ 84
2013. Element ‘ophalen van kapitaal’ 85
2014. Element ‘reeks beleggers’ 86
2015. Element ‘bepaald beleggingsbeleid’ 87
3.2 Abi-beheerder: onderscheid externe en interne beheerder, taken beheerder en lidstaatoptie uitbreiding werkzaamheden externe beheerder 88
2016. Elke abi dient één beheerder te hebben 88
2017. Onderscheid externe en interne beheerder 88
2018. Taken externe beheerder en interne beheerder 89
2019. Lidstaatoptie: uitbreiding werkzaamheden externe beheerder 91
2020. Schematisch overzicht taken beheerder en lidstaatoptie 92
2021. Afdekken beroepsaansprakelijkheidsrisico’s 93
4 Reikwijdte van de AIFMD 93
2022. Het toepassingsgebied van de AIFMD 93
4.1 Instellingen die buiten de reikwijdte van de AIFMD vallen 94
2023. Entiteiten waarop de AIFMD niet van toepassing is 94
2024. Socialezekerheids- en pensioenstelsels 95
2025. instellingen in het algemeen belang 95
2026. Securitisatie-entiteiten: indirecte regulering 96
2027. Bepaalde holdings en vragen omtrent private equity-fondsen, beursgenoteerde vastgoedinstellingen en joint ventures 96
4.2 Intragroep-vrijstelling 99
2028. Intragroep-vrijstelling 99
4.3 Vrijstelling voor abi-beheerders van ‘kleine’ abi’s 99
2029. Vrijstelling kleine abi’s met rapportage- en informatieplicht 99
2030. Verordeningen 345/2013 en 346/2013 voor beheerders van kleine abi’s 100
5 Vergunningplicht abi-beheerder: beheren en verhandelen 101
2031. Vergunningplicht abi-beheerder 101
2032. Beheervergunning 101
2033. Vergunning voor verhandelen deelnemingsrechten in EU 101
2034. Verhandeling beperkt tot professionele beleggers en lidstaatoptie 102
6 Vergunningeisen en weigeringsgronden vergunning 103
2035. Vergunningeisen 103
2036. Gronden op basis waarvan vergunning geweigerd moet worden 103
6.1 Eisen aan de bedrijfsuitoefening van de abi-beheerder 104
2037. Inleidende opmerkingen 104
2038. Gedragsregels in het kader van bedrijfsuitoefening 104
2039. Aanvullende gedragsregels bij verlenen individueel vermogensbeheer 104
2040. Beloningsregels en ESMA-richtsnoeren 105
2041. Belangenconflicten: algemene regels voor abi-beheerder 107
2042. Belangenconflicten: regels bij gebruikmaking diensten ‘prime broker’ 108
2043. Belangenconflicten: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 108
2044. Regels inzake risico- en liquiditeitsbeheer en beleggen in securitisatieposities 109
2045. Administratieve en personele voorschriften 109
2046. Vaststellen procedure waardering activa en intrinsieke waarde deelnemingsrecht 110
2047. Uitbesteding taken abi-beheerder: regels voor abi-beheerder 111
2048. Uitbesteding taken abi-beheerder: regels bij uitbesteding portefeuille- en risicobeheer 112
2049. Uitbesteding taken abi-beheerder: eisen aan ‘gedelegeerde’ en onderuitbesteding 112
6.2 Regels inzake de bewaarder: taken, uitbesteding, aansprakelijkheid en
informatieverstrekking 113
2050. Inleidende opmerkingen 113
2051. Verplichting benoemen één individuele bewaarder 113
2052. Kwaliteits- en vestigingseisen bewaarder 114
2053. Aanvulling vestigingseisen bewaarder gerelateerd aan vestiging abi 114
2054. Kwaliteitseisen: uitzondering hoofdregel voor niet-EU-abi 115
2055. Kwaliteitseisen: lidstaatoptie toestaan andere entiteiten als bewaarder 115
2056. Taken bewaarder: inleidende opmerkingen 116
2057. Bewaarneming activa door bewaarder 116
2058. Toezichthoudende taken van de bewaarder 117
2059. Taakuitoefening bewaarder 118
2060. Uitbesteding taken bewaarder 118
2061. Uitwerking taken bewaarder en uitbesteding: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 118
2062. Aansprakelijkheid bewaarder 119
2063. Aansprakelijkheid bewaarder bij uitbesteding 120
2064. Uitwerking aansprakelijkheidsregels: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 121
2065. Informatieverstrekking door bewaarder 121
2066. Schematisch overzicht AIFMD-regels inzake bewaarder 121
6.3 Transparantievoorschriften: informatieverstrekking 122
2067. Inleidende opmerkingen 122
2068. Jaarverslag 123
2069. Informatieverstrekking aan beleggers en bevoegde autoriteiten 123
2070. Uitwerking regels jaarverslag en informatieverstrekking 124
2071. Informatieverstrekking hefboomfinanciering en hefboomfinancieringslimieten 124
6.4 Verwerving zeggenschap in ondernemingen 126
2072. Inleidende opmerkingen 126
2073. Doel informatie- en kennisgevingsplichten 126
2074. Reikwijdte informatie- en kennisgevingsplichten 127
2075. Definitie zeggenschap in niet-beursgenoteerde onderneming 128
2076. Definitie zeggenschap in beursgenoteerde onderneming 128
2077. Meldingsplicht bij bepaalde percentages stemrechten in niet-beursgenoteerde onderneming 129
2078. Meldings- en informatieplicht verkrijgen zeggenschap in niet-beursgenoteerde onderneming 129
2079. Aanvullingen in jaarverslag 131
2080. Informatieplicht verkrijgen zeggenschap in beursgenoteerde onderneming 131
2081. Voorkomen ‘asset stripping’ na verwerving zeggenschap in al dan niet beursgenoteerde onderneming 132
7 Reikwijdte beheervergunning en derdelandenbeleid 133
2082. Inleidende opmerkingen 133
7.1 Reikwijdte vergunning EU-abi-beheerder om EU-abi’s te beheren en te verhandelen 134
2083. Inleidende opmerkingen 134
2084. Europees paspoort beheren EU-abi’s in andere lidstaten 134
2085. Europees paspoort verhandeling aan professionele beleggers 134
2086. Lidstaatoptie: verhandeling aan niet-professionele beleggers op eigen grondgebied 135
7.2 Derdelandenregeling en gefaseerde inwerkingtreding 136
2087. Bijzondere regelgeving met betrekking tot ‘derde’ landen 136
2088. De derdelandenregeling: drie fasen 137
2089. Procedure gefaseerde inwerkingtreding 138
2090. Stand van zaken gefaseerde inwerkingtreding 140
7.3 Concrete uitwerking derdelandenregeling 141
2091. Inleidende opmerkingen 141
2092. Beheren niet-EU-abi door EU-abi-beheerder zonder verhandeling in Unie: artikel 34 AIFMD 141
2093. Beheren niet-EU-abi door EU-abi-beheerder en verhandeling in Unie: artikel 36 AIFMD tot 3e fase en artikel 35 AIFMD vanaf 2e fase 142
2094. Verhandelen door niet-EU-abi-beheerder van abi’s in de Unie: artikel 42 AIFMD tot 3e fase 144
2095. Beheren EU-abi door niet-EU-abi-beheerder en/of verhandeling van abi’s in de Unie: 2e fase 145
2096. Schematisch overzicht: beheren 147
2097. Schematisch overzicht: verhandelen 148
2098. Slotopmerking reikwijdte artikel 42 AIFMD 148
3 Beheren van beleggingsinstellingen en aanbieden deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 151
1 Inleiding 151
3001. Inleidende opmerkingen 151
2 De AIFMD en de implementatie in de Nederlandse wetgeving 151
3002. Implementatie AIFMD in de Wet op het financieel toezicht 151
3003. Implementatie AIFMD in lagere regelgeving 152
3004. Gefaseerde inwerkingtreding van de implementatiewet 153
3 Artikel 1:13 Wft: belang voor vraag tot wie een Wft-bepaling gericht is 153
3005. Wft-bepalingen voor beleggingsfonds of beleggingsmaatschappij met externe beheerder zijn gericht tot hun externe beheerders 153
3006. Wft-bepalingen gericht tot beheerders van beleggingsinstellingen van overeenkomstige toepassing op intern beheerde beleggingsmaatschappijen (‘interne beheerder’) 154
3007. Wft-bepalingen blijven nadat in Nederland is aangeboden van overeenkomstige toepassing 154
3008. Wft-bepalingen ten aanzien van beleggingsinstelling van overeenkomstige toepassing op subfonds 154
4 Enkele belangrijke begrippen 155
3009. Inleidende opmerkingen 155
4.1 Definitie beleggingsinstelling, feeder-beleggingsinstelling, masterbeleggingsinstelling en subfonds 155
3010. Definitie beleggingsinstelling in Wft 155
3011. Definitie beleggingsinstelling en beleggingsvehikels en poolingstructuren 156
3012. Definitie feeder-beleggingsinstelling en master-beleggingsinstelling 157
3013. Definitie subfonds 157
4.2 Definitie beheerder en zijn taken en begrip ‘Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling’ 158
3014. Begrippen beheerder en beheren: taken beheerder verwijzing naar AIFMD 158
3015. Zorg externe beheerder voor naleving Wft-bepalingen door beleggingsinstelling 159
3016. Begrip ‘Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling’: drie categorieën instellingen 160
4.3 Aanbieden, aanbieden in Nederland en online dienstverlening 162
3017. Begrip aanbieden 162
3018. Aanbieden in Nederland 164
3019. Online dienstverlening 164
4.4 Het begrip ‘professionele belegger’ 165
3020. Implementatie AIFMD-begrip professionele belegger in Wft 165
3021. Opt-in- en opt-out-procedure 166
5 Vergunningplicht voor beheren en aanbieden 166
3022. Het beheer- en aanbiedingsverbod: artikel 2:65 Wft 166
6 Niet-toepasselijkheid van of uitzonderingen op de vergunningplicht 167
3023. Onderscheid niet-toepasselijkheid vergunningplicht ingevolge deel 1 Wft of deel 2 Wft 167
6.1 Geen vergunningplicht ingevolge artikel 1:13a Wft 168
3024. Implementatie artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 AIFMD 168
6.2 Beheerders met zetel in Nederland die ‘kleine’ beleggingsinstellingen beheren: artikel 2:66a Wft 169
3025. Beheerders met zetel in Nederland die ‘kleine’ beleggingsinstellingen beheren 169
3026. Meldings- en informatieplicht 169
3027. Aanvullende eisen bij aanbieding aan niet-professionele beleggers 170
3028. Van toepassing zijnde Wft-bepalingen 171
3029. Mogelijkheid verkrijging vergunning op vrijwillige basis 172
3030. Mogelijkheid registratie als ‘EuVECA’ of als ‘EuSEF’ 172
3031. Verbod op commerciële ‘paraplu-aanbieders’ met AIFM-vergunning 173
6.3 Beheerders met zetel in andere lidstaat: artikel 1:13b lid 3 Wft, artikel
2:66 lid 3 Wft en artikel 2:66 lid 5 Wft 173
3032. Inleidende opmerkingen 173
3033. Aanbieden deelnemingsrechten derdelandbeleggingsinstelling of bepaalde feeder-beleggingsinstelling: artikel 1:13b lid 3 Wft (tijdelijke regeling) 174
3034. Voorwaarden tijdelijke nationale regeling ex artikel 1:13b lid 3 Wft 175
3035. Beheren Nederlandse beleggingsinstelling en aanbieden deelnemingsrechten beleggingsinstelling met zetel in lidstaat: artikel 2:66 lid 3 Wft 176
3036. Voldoen aan notificatieplicht: artikel 2:70 leden 1-2 Wft 176
3037. Van toepassing zijnde bepalingen deel 4 Wft 177
3038. Aanbieden deelnemingsrechten in derdelandbeleggingsinstelling of bepaalde feeder-beleggingsinstelling: artikel 2:66 lid 5 Wft (2e fase) 179
3039. Voldoen aan notificatieplicht: artikel 2:70a leden 2-3 Wft 180
3040. Van toepassing zijnde bepalingen deel 4 Wft: enkele Onduidelijkheden 180
6.4 Beheerders uit een ‘derde’ land: artikel 1:13b lid 1 Wft, artikel 2:66 lid 1 Wft en artikel 2:66 lid 4 Wft 180
3041. Inleiding en onderscheid ‘derde’ land als aangewezen staat en niet-aangewezen staat 180
3042. Tijdelijke nationale regeling beheerders ‘derde’ land: artikel 1:13b lid 1 Wft 182
3043. Van overeenkomstige toepassing Wft-bepalingen 183
3044. Tijdelijke nationale regeling beheerders aangewezen staat: artikel 2:66 lid 1 Wft 184
3045. Van toepassing zijnde Wft-bepalingen beheerders aangewezen staat 185
3046. Het‘wederzijdse erkenningsregime’tussenNederland enHongkong 187
3047. Beheerders ‘derde’ land met andere referentielidstaat dan Nederland: artikel 2:66 lid 4 Wft (2e fase) 187
3048. Voldoen aan notificatieplicht: artikel 2:70a lid 1 en 3 Wft 188
3049. Van toepassing zijnde bepalingen deel 4 Wft 189
6.5 Schematisch overzicht uitzonderingen vergunningplicht 189
7 Vergunningeisen 191
3050. Inleidende opmerkingen 191
7.1 Vergunningeisen externe beheerder met zetel in Nederland of in nietaangewezen ‘derde’ land 191
3051. Vergunningeisen ingevolge artikel 2:67 Wft 191
7.2 Vergunningeisen intern beheerde beleggingsmaatschappij met zetel in Nederland of in niet-aangewezen ‘derde’ land 193
3052. Vergunningeisen ingevolge artikel 2:68 Wft 193
7.3 Vergunningeisen beheerder‘derde’ land met Nederland alsreferentielidstaat (2e fase derdelandenregeling) 193
3053. Vergunningeisen ingevolge artikel 2:67b Wft: 2e fase derdelandenregeling 193
7.4 Schematisch overzicht vergunningeisen beheerder 195
8 Uitwerking vergunningeisen 196
3054. Inleidende opmerkingen 196
8.1 Rechtsvorm, hoofdkantoor of wettelijke vertegenwoordiging en minimumaantal dagelijksbeleidbepalers 197
3055. Rechtsvorm, hoofdkantoor of wettelijke vertegenwoordiging en minimumaantal dagelijksbeleidbepalers 197
8.2 Geschiktheidseis: dagelijksbeleidbepalers en leden toezichthoudend orgaan 197
3056. Geschiktheidseis en ‘moreel ethische verklaring’ 197
8.3 Betrouwbaarheidseis: (mede)beleidsbepalers, leden toezichthoudend orgaan en houder gekwalificeerde deelneming 198
3057. Betrouwbaarheidseis (mede)beleidsbepalers en leden toezichthoudend orgaan 198
3058. Betrouwbaarheidseis houder gekwalificeerde deelneming 199
8.4 Zeggenschapsstructuur 200
3059. Eisen aan zeggenschapsstructuur 200
8.5 Bedrijfsvoering: zorgvuldige dienstverlening Wft en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 200
3060. Gedragsregels beheerder, beleggingsinstelling en bewaarder: Wft 200
3061. Gedragsregels bewaarder: artikelen 4:62s en 4:62u Wft 203
3062. Gedragsregels en provisies: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 203
8.6 Beheerste en integere bedrijfsuitoefening: Wft en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 204
3063. Artikel 4:14 Wft en nadere uitwerking in BGfo Wft 204
3064. Beloningsregels: ESMA-richtsnoeren en de Wft 208
3065. Belangenconflicten: verwijzing naar artikel 14 AIFMD 209
8.7 Bewaarder: eisen, taken, bedrijfsuitoefening en aansprakelijkheid 210
3066. Inleidende opmerkingen 210
3067. Verplichting benoemen één individuele bewaarder en overeenkomst beheer en bewaring 210
3068. Kwaliteits- en vestigingseisen bewaarder: hoofdregel en uitzonderingen daarop 211
3069. Taken bewaarder en zijn aansprakelijkheid: verwijzing naarAIFMD 213
8.8 Eigen vermogen,solvabiliteit,soliditeit en hefboomfinancieringslimieten 215
3070. Prudentiële vergunning- en aanvullende eisen 215
9 Vergunningaanvraag, ontheffing vergunningeisen en verlening vergunning en reikwijdte 218
3071. Vergunningaanvraag 218
3072. Ontheffing vergunningeisen 219
3073. Verlening en reikwijdte vergunning 221
10 Aanvullende regels 222
3074. Inleidende opmerkingen 222
10.1 Uitbesteding van taken door de beheerder en de bewaarder 223
3075. Uitbesteding taken beheerder en bewaarder 223
10.2 Waardering activa beleggingsinstellingen en berekening intrinsieke waarde 225
3076. Regels waardering activa en berekening intrinsieke waarde 225
10.3 Verwerving stemrechten en/of controle in een onderneming 226
3077. Inleiding: reikwijdte en begrip ‘controle’ 226
3078. Meldingsplicht verwerven stemrechten in niet-beursgenoteerde onderneming 228
3079. Verplichtingen verkrijgen controle in niet-beursgenoteerde onderneming 228
3080. Verplichtingen verkrijgen controle in beursgenoteerde onderneming 232
10.4 Regels voor het aanbieden van deelnemingsrechten 233
3081. Notificatieprocedure en bepaalde aanbiedingseisen 233
3082. Regels inzake het classificeren van beleggers 235
3083. Informatieverstrekking: eisen aan informatieverstrekking en reclame-uitingen 237
3084. Informatieverstrekking: (geactualiseerd) prospectus 238
3085. Informatieverstrekking aan deelnemers in beleggingsinstelling 239
10.5 Aanvullende regels bij aanbieding aan niet-professionele beleggers 239
3086. Artikel 4:37p Wft 239
3087. PRIIPs-Verordening 243
10.6 Beschermingsregeling crediteuren beleggingsinstelling: juridische
eigendom activa beleggingsfonds, afgescheiden vermogen en rangregeling bij vereffening 244
3088. Juridische eigendom activa beleggingsfonds 244
3089. Afgescheiden vermogen en rangregeling bij vereffening 246
10.7 Meldings- en informatieplichten jegens de AFM en DNB 248
3090. Meldingsplichten en wijzigingen in verstrekte gegevens 248
3091. Verstrekking jaarrekening en jaarverslag 250
3092. Meldings- en informatieplichten jegens DNB 251
3093. Meldingsplicht externe accountant jegens AFM en DNB 251
11 Aanvullende Europese regels 253
3094. Inleidende opmerkingen 253
11.1 Aanvullende regels bij beleggen in securitisatieposities 253
3095. Achtergrond STS-Verordening 253
3096. Reikwijdte: ‘securitisatie’ 254
3097. Reikwijdte: due-diligenceverplichtingen 254
3098. Risicobehoud 255
3099. Criteria voor kredietverlening 256
3100. Transparantieverplichtingen en rapportage 257
11.2 Vereisten inzake effectenmarkttransacties (‘SFT’s’) 257
3101. Achtergrond 257
3102. Reikwijdte 258
3103. Rapportageverplichting van SFT’s 259
3104. Transparantieverplichtingen jegens beleggers 260
3105. Precontractuele documenten 260
3106. Periodieke verslagen 260
3107. Hergebruik financiële instrumenten 261
11.3 Vereisten inzake otc-derivaten ingevolge EMIR 262
3108. Achtergrond 262
3109. Reikwijdte EMIR 262
3110. De clearingverplichting 263
3111. Risico-inperkingstechnieken 263
3112. Rapportageverplichting 264
11.4 Vereisten voor benchmarkgebruikersingevolge de Benchmarkverordening 264
3113. Achtergrond 264
3114. Gebruikers van benchmarks 265
3115. Toepasselijke vereisten voor ‘benchmarkgebruikers’ 265
3116. Benchmarkbeheerders 266
3117. Prospectus 266
3118. Noodmaatregelen 266
12 Relevante kapitaalmarktrechtelijke vereisten voor beheerders van
beleggingsinstellingen 267
3119. Inleidende opmerkingen 267
3120. Prospectusplicht 267
3121. Beursnotering 267
3122. Informatieverplichtingen effectenuitgevende instellingen 267
3123. Meldingsplichten effectenuitgevende instellingen en houders van zeggenschap en kapitaalbelang 268
3124. Transparantieregels langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders voor vermogensbeheerders 268
3125. Verordening marktmisbruik en effectenuitgevende instellingen 269
13 Intrekking vergunning en gevolgen daarvan 269
3126. Intrekking vergunning en gevolgen daarvan 269
14 Twee specifieke bepalingen: artikel 5:68 en 5:86 Wft 271
3127. Inleidende opmerkingen 271
14.1 Effectentypisch gedragstoezicht 271
3128. Effectentypisch gedragstoezicht: artikel 5:68 Wft 271
14.2 Nederlandse Corporate Governance Code 273
3129. Nederlandse Corporate Governance Code: artikel 5:86 Wft 273
4 Aanbieden van deelnemingsrechten in icbe’s 275
1 Inleiding 275
4001. Inleidende opmerkingen 275
2 De ICBE-richtlijn en de implementatie in de Nederlandse wetgeving 275
2.1 UCITS I 275
4002. ICBE-richtlijn (UCITS I): 1985 275
2.2 UCITS II en UCITS III 276
4003. UCITS II en UCITS III: 2001 276
2.3 UCITS IV 276
4004. Wijzigingen en herschikking (UCITS IV): 2009 276
4005. Uitvoeringsmaatregelen en ESMA-richtsnoeren en aanbevelingen 278
2.4 UCITS V 278
4006. Wijzigingen mede naar aanleiding van AIFMD: 2014 278
4007. Beloningsregels in navolging van AIFMD 280
2.5 Implementatie ICBE-richtlijn in de Wet op het financieel toezicht 281
4008. Implementatie UCITS I-V 281
3 Artikel 1:13 Wft: belang voor de vraag totwie een Wft-bepaling gericht is 281
4009. Wft-bepalingen vooricbe-fonds of icbe-maatschappij met externe beheerder zijn gericht tot hun externe beheerders 281
4010. Wft-bepalingen gericht tot icbe-beheerders van overeenkomstige toepassing op intern beheerde icbe-maatschappijen (‘interne beheerder’): enkele uitzonderingen 282
4011. Wft-bepalingen blijven nadat in Nederland deelnemingsrechten zijn aangeboden van overeenkomstige toepassing 283
4012. Wft-bepalingen ten aanzien van een icbe zijn van overeenkomstige toepassing op een subfonds 283
4 Enkele belangrijke begrippen 284
4013. Inleidende opmerkingen 284
4.1 Definitie van een icbe 284
4014. Definitie van icbe 284
4.2 Definitie van feeder-icbe en master-icbe 286
4015. Definitie feeder-icbe en master-icbe 286
4.3 Beheerder van icbe en taken van icbe-beheerder 287
4016. Begrip icbe-beheerder en taken beheerder 287
5 Het aanbiedingsverbod: vergunningplicht 287
4017. Vergunningplicht artikel 2:69b Wft 287
5.1 Niet-toepasselijkheid van of uitzonderingen op de vergunningplicht 288
4018. Geen toepasselijkheid Wft-bepalingen ten aanzien van bepaalde icbe’s 288
5.2 Uitzondering voor aanbiedingen in icbe met zetel in andere lidstaat: externe icbe-beheerder 289
4019. Geen vergunningplicht externe icbe-beheerder met zetel in andere lidstaat 289
4020. Notificatieprocedures 290
4021. Toepasselijke Wft-regels 292
4022. Consequentie niet-naleven toepasselijke Wft-regels: transactie- of beheerverbod 295
6 Vergunningeisen externe icbe-beheerder, intern beheerde icbe-maatschappij en icbe-maatschappij met externe beheerder 296
4023. Inleidende opmerkingen 296
6.1 Vergunningeisen voor de externe icbe-beheerder 297
4024. Vergunningeisen externe icbe-beheerder 297
6.2 Vergunningeisen voor de intern beheerde icbe-maatschappij 298
4025. Vergunningeisen intern beheerde icbe-maatschappij 298
6.3 Vergunningeisen voor de icbe-maatschappij met externe beheerder 299
4026. Vergunningeisen icbe-maatschappij met externe beheerder 299
6.4 Schematisch overzicht vergunningeisen externe icbe-beheerder, interne
icbe-beheerder en icbe-maatschappij met externe beheerder cf. artikel
2:69d Wft 301
7 Uitwerking vergunningeisen 301
4027. Inleidende opmerkingen 301
7.1 Rechtsvorm, zetel en dagelijksbeleidbepalers 302
4028. Rechtsvorm, zetel en dagelijksbeleidbepalers 302
7.2 Toegestane werkzaamheden 302
4029. Toegestane werkzaamheden 302
7.3 Geschiktheids- en betrouwbaarheidseis 303
4030. Geschiktheids- en betrouwbaarheidseis 303
7.4 Bedrijfsuitoefening en bedrijfsvoering 304
4031. Beheerste en integere bedrijfsuitoefening 304
4032. Algemene organisatorische eisen 306
4033. Beleid inzake belangenconflicten 307
4034. Privétransacties: procedures en maatregelen 307
4035. Beloningsbeleid 308
7.5 Zeggenschapsstructuur 309
4036. Zeggenschapsstructuur 309
7.6 Regels inzake de bewaarder: taken, uitbesteding, aansprakelijkheid en
informatieverstrekking 310
4037. Inleidende opmerkingen 310
4038. Verplichting benoemen één individuele bewaarder 310
4039. Kwaliteitseisen en vestigingseisen icbe-bewaarder 311
4040. Taken icbe-bewaarder 312
4041. Bewaarneming activa door icbe-bewaarder 313
4042. Toezichthoudende taken icbe-bewaarder 313
4043. Taakuitoefening icbe-bewaarder 314
4044. Uitbesteden taken icbe-bewaarder 315
4045. Uitwerking taken icbe-bewaarder en uitbesteding: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 315
4046. Aansprakelijkheid icbe-bewaarder 315
4047. Uitwerking aansprakelijkheidsregels: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 316
4048. Schematisch overzicht eisen bewaarder ingevolge de AIFMD en UCITS V 317
7.7 Registratiedocument 319
4049. Registratiedocument 319
7.8 Prudentiële eisen: eigen vermogen, solvabiliteit en liquiditeit 319
4050. Minimumbedrag eigen vermogen, solvabiliteit en liquiditeit 319
7.9 Specifieke (vergunning)eisen icbe: statutair doel 321
4051. Statutair of reglementair doel: open-end en beleggingsbeleid (risicospreiding en beleggingsrestricties) 321
7.10 Gekwalificeerde deelneming in de externe icbe-beheerder: vvgb van DNB 322
4052. Gekwalificeerde deelneming en vvgb van DNB 322
7.11 Subfondsen: toepasselijke regels 323
4053. Toepasselijke regels subfonds 323
8 Vergunningaanvraag, ontheffing vergunningeisen, reikwijdte en intrekking vergunning 325
4054. Vergunningaanvraag 325
4055. Ontheffing vergunningeisen 326
4056. Vergunning: persoonlijk en niet overdraagbaar 327
4057. Reikwijdte vergunning: Europees paspoort 327
4058. Intrekking vergunning en gevolgen daarvan 328
9 Aanvullende regels 329
4059. Inleidende opmerkingen 329
9.1 Aanvullende regels voor de bedrijfsvoering 330
4060. Regels inzake belangenconflicten 330
4061. Best execution en orderverwerking 331
4062. Beschikken over website met daarop bepaalde informatie 333
4063. Zorgvuldige dienstverlening en provisies 334
4064. Adequate klachtenafhandeling 335
4065. Uitbesteden van taken 336
9.2 Aanvullende prudentiële regels 337
4066. Aanvullende prudentiële regels 337
9.3 Wijziging van statuten of fondsreglement van een icbe 338
4067. Toepasselijke bepalingen 338
4068. Wachttermijn invoering wijziging 339
4069. Nietige statuten- of reglementswijziging 339
9.4 Specifieke verplichtingen in master-feederstructuur 340
4070. Instemming AFM bij belegging van meer dan 20% in beleggingsinstelling of icbe 340
4071. Verplichting sluiten overeenkomst en melding onregelmatigheden 340
4072. Informatieplichten jegens deelnemers, feeder-icbe en AFM 342
4073. Controleplicht, beloningen of vergoedingen en kosten 343
9.5 Binnenlandse en grensoverschrijdende fusies tussen icbe’s 343
4074. Inleidende opmerkingen en begrippen 343
4075. Voorgenomen binnenlandse fusie 344
4076. Voorgenomen grensoverschrijdende fusie 345
4077. Informatie aan deelnemers en hun rechten 345
4078. Fusiekosten, bekendmaking fusie en niet-toepasselijkheid artikel 2:323 BW 346
4079. Liquidatie,splitsing en fusie master-icbe: gevolgen voorfeeder-icbe 346
9.6 Aanvullende regels in het kader van de aanbieding van deelnemingsrechten 347
4080. Informatieverstrekking: algemene norm 347
4081. Reclame-uitingen 348
4082. Prospectus en (half)jaarcijfers 348
4083. Document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en PRIIPs-Verordening 350
4084. Informatieverstrekking over icbe’s met zetel andere lidstaat 351
9.7 Meldings- en informatieplichten jegens de AFM en DNB 352
4085. Inleidende opmerkingen 352
4086. Melding (voorgenomen) wijzigingen, incidenten en onregelmatigheden 352
4087. Voorafgaande informatieplicht bij aanbieden deelnemingsrechten 353
4088. Melding opschorting inkoop of terugbetaling en bevoegdheidAFM 353
4089. Verstrekken jaarrekening en jaarverslag, bewaarovereenkomst, prospectus en EBI 354
4090. Meldings- en informatieplichten van icbe-bewaarder 355
4091. Meldings- en informatieplichten jegens DNB 355
4092. Meldingsplicht externe accountant jegens AFM en DNB 355
10 Beschermingsregeling icbe-vermogen: afgescheiden vermogen en rangregeling bij vereffening 356
4093. Afgescheiden vermogen en rangregeling bij vereffening 356
11 Aanvullende Europese regels 360
4094. Toepasselijkheid aanvullende Europese regels voor icbe’s 360
12 Relevante kapitaalmarktrechtelijke vereisten voor (beheerders van) icbe’s 360
4095. Inleidende opmerkingen 360
4096. Relevantie Transparantierichtlijn voor icbe’s 361
4097. Relevantie Shortselling-Verordening 361
4098. Beursnotering 361
4099. Transparantieregels langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders voor vermogensbeheerders 361
4100. Verordening marktmisbruik 361
13 Twee specifieke bepalingen van deel 5 Wft: artikel 5:68 en 5:86 Wft 361
4101. Toepasselijkheid artikel 5:68 Wft en artikel 5:86 Wft 361
5 Verordeningen inzake EuVECA, EuSEF, ELTIF, MMF en PEPP 363
1 Inleiding 363
5001. Inleiding 363
2 EuVECA-Verordening 365
5002. Inleidende opmerkingen 365
2.1 Toepassingsgebied en begrippen ‘durfkapitaalfonds’ en ‘in aanmerking
komende beleggingen’ 366
5003. Toepassingsgebied EuVECA-verordening 366
5004. Begrip durfkapitaalfonds (beleggingsinstelling) 367
5005. Begrip ‘in aanmerking komende beleggingen’ 367
5006. Schematisch overzicht relevante definities voor het toepassingsgebied 370
2.2 Het gebruik van de benaming ‘EuVECA’ en de toepasselijke voorwaarden voor ‘kleine’ beheerders 370
5007. Inleidende opmerkingen 370
5008. Geen hefboomwerking 371
5009. Waarderingsregels en jaarverslag 372
5010. Aanbieding deelnemingsrechten uitsluitend aan bepaalde categorieën beleggers 372
5011. Gedragsregels 373
5012. Regels inzake belangenconflicten en uitbesteding 373
5013. Voldoende eigen vermogen en toereikende personele en technische middelen 374
5014. Precontractuele informatieverschaffing aan beleggers 375
2.3 Het gebruik van de benaming ‘EuVECA’ en de toepasselijke voorwaarden voor vergunningplichtige beheerders 376
5015. Inleidende opmerkingen 376
5016. Schakelbepaling 376
2.4 Notificatie en registratie: Europees paspoort 377
5017. Notificatie en registratie: Europees paspoort 377
2.5 Toezicht en handhaving: Besluit uitvoering EU-verordeningen 378
5018. Toezicht op naleving en handhaving 378
3 EuSEF-Verordening 379
5019. Inleidende opmerkingen 379
3.1 Toepassingsgebied en begrippen ‘sociaalondernemerschapsfonds’ en ‘in aanmerking komende beleggingen’ 380
5020. Toepassingsgebied en begrip sociaalondernemerschapsfonds (beleggingsinstelling) 380
5021. Begrip ‘in aanmerking komende portefeuillemaatschappij’(sociale onderneming) 382
5022. Begrip ‘in aanmerking komende beleggingen’ 383
5023. Schematisch overzicht relevante definities voor toepassingsgebied 384
3.2 Het gebruik van de benaming ‘EuSEF’ en de toepasselijke voorwaarden voor ‘kleine’ beheerders 384
5024. Inleidende opmerkingen 384
5025. Geen hefboomwerking 385
5026. Waarderingsregels en jaarverslag 386
5027. Aanbieding deelnemingsrechten uitsluitend aan bepaalde categorieën beleggers 387
5028. Gedragsregels 387
5029. Regels inzake belangenconflicten en uitbesteding 387
5030. Meten van positieve effect 388
5031. Voldoende eigen vermogen en toereikende personele en technische middelen 389
5032. Precontractuele informatieverschaffing aan beleggers 389
3.3 Het gebruik van de benaming ‘EuSEF’ en de toepasselijke voorwaarden voor vergunningplichtige beheerders 391
5033. Inleidende opmerkingen 391
5034. Schakelbepaling 391
3.4 Notificatie en registratie: Europees paspoort 392
5035. Notificatie en registratie: Europees paspoort 392
3.5 Toezicht en handhaving: Besluit uitvoering EU-verordeningen 393
5036. Toezicht op naleving en handhaving 393
4 ELTIF-Verordening 393
4.1 Voorgeschiedenis en doel en totstandkoming van de verordening 393
5037. Voorgeschiedenis ELTIF-Verordening 393
5038. Doel en totstandkoming ELTIF-Verordening 394
4.2 Toepassingsgebied en begrippen ‘langetermijninvesteringen’, ‘kwalificerende portefeuillemaatschappij’ en ’in aanmerking komende beleggingen’ 395
5039. Begrip ‘langetermijnbeleggingsinstelling’ 395
5040. Begrip ‘langetermijninvestering’ 395
5041. Begrip ‘kwalificerende portefeuillemaatschappij’ 396
5042. Begrip ‘in aanmerking komende beleggingsactiva’ 396
5043. Schematisch overzicht relevante definities voor toepassingsgebied 398
4.3 Beleggingsbeleid (diversificatie- en concentratieregels), beleggingsrestricties en verboden transacties 398
5044. Diversificatievereisten en concentratieregels 398
5045. Verboden transacties 399
5046. Regels en voorwaarden lenen van contanten 400
5047. Beleggingsrestrictie in kader voorkomen belangenconflicten 400
4.4 Duur van een ELTIF, terugbetaling en uitkering van opbrengsten 400
5048. Duur van ELTIF, terugbetaling en uitkering opbrengsten 400
4.5 Kopen en verkopen deelnemingsrechten in ELTIF voor einde ELTIF: secundaire markt 401
5049. (Ver)kopen deelnemingsrechten voor einde ELTIF 401
4.6 Eisen inzake transparantie: prospectus en EBI 401
5050. Prospectus en EBI 401
4.7 Extra eisen bij verhandeling aan niet-professionele beleggers 402
5051. Inleidende opmerkingen 402
5052. Informatie inwinnen (‘geschiktheidstest’) en treffen van voorzieningen 403
5053. Verstrekken passend beleggingsadvies en mogelijkheid annuleren inschrijving 404
5054. Van AIFMD afwijkende regels bewaarder 404
4.8 Notificatie en registratie: Europees paspoort, aansprakelijkheid en handhaving 405
5055. Notificatie en registratie: Europees paspoort 405
5056. Aansprakelijkheid bij niet-naleven ELTIF-Verordening 405
5057. Toezicht op naleving en handhaving ELTIF-Verordening 406
5 MMF-Verordening 406
5.1 Voorgeschiedenis en doel van de verordening 406
5058. Voorgeschiedenis MMF-Verordening 406
5059. Doel van MMF-Verordening 407
5.2 Toepassingsgebied en benaming geldmarktfonds of ‘MMF’ 407
5060. Toepassingsgebied MMF-Verordening en benaming MMF 407
5061. Typen MMF 408
5062. MMF-vergunningplicht 409
5.3 Beleggingsbeleid (diversificatie- en concentratieregels), beleggingsrestricties en verboden transacties 409
5063. Beleggingsbeleid MMF 409
5064. In aanmerking komende activa 410
5065. Diversificatievereisten en concentratieregels MMF 411
5066. Portefeuilleregels MMF 412
5.4 Kredietkwaliteit van geldmarktinstrumenten, securitisaties en ABCP’s 412
5067. Procedures interne kredietkwaliteitsbeoordeling 412
5.5 Verplichtingen betreffende het liquiditeitsbeheer van MMF-beheerders 413
5068. Ratings van een MMF 413
5069. ‘Ken uw cliënt’-beleid 414
5070. Stresstests 414
5071. Specifieke liquiditeitsbeheerprocedures en liquiditeitsdrempels voor overheidsschuld-CNAV-MMF’s en LVNAV MMF’s 415
5.6 Waarderingsregels 416
5072. Waardering van MMF’s 416
5073. Berekening van de NAV per recht van deelneming of aandeel 417
5074. Externe steun: verbod 418
5.7 Eisen inzake transparantie 418
5075. Inleidende opmerkingen 418
5076. Informatieverschaffing aan beleggers 419
5077. Rapportageverplichtingen MMF 419
5.8 Toezicht en handhaving van de MMF-Verordening 420
5078. Toezicht en handhaving MMF 420
6 PEPP-Verordening 420
6.1 Achtergrond 420
5079. Inleidende opmerkingen 420
6.2 Het PEPP als ‘(fonds)verpakkingsproduct’ 421
5080. ‘Fondsverpakkingsproduct’ 421
5081. ‘In aanmerking komende’ derde-pijlerpensioenproducten 422
5082. Gemeenschappelijke kenmerken 422
5083. Productregulering 424
6.3 Het PEPP-(product)paspoort 425
5084. Het PEPP-productpaspoort 425
6.4 PEPP – Governance: intermediairs-, product- en informatieregulering 425
5085. Intermediairsregulering 425
5086. PEPP-aanbieders 425
5087. PEPP-distributieregeling 427
5088. Bewaarders 428
5089. Informatieregulering 430
5090. Pre-contractuele informatie 430
5091. Adviesregels voor PEPP-spaarders 431
5092. Informatievereisten in de opbouwfase 431
5093. Advies over uitbetaling 432
5094. Fase voor pensionering en de afbouwfase 432
6.5 Positie PEPP-spaarder 433
5095. De PEPP-spaarder 433
6.6 Afsluitende opmerkingen 433
5096. Enkele afsluitende opmerkingen 433
6 Verlenen van MiFID II-diensten door externe beheerders 435
1 Inleiding 435
6001. Inleidende opmerkingen 435
2 Verlenen bepaalde MiFID II-diensten op basis van beheervergunning: Europese regeling 435
2.1 Lidstaatoptie AIFMD en ICBE-richtlijn 435
6002. AIFMD-lidstaatoptie uitbreiding werkzaamheden externe abi-beheerder 435
6003. Lidstaatoptie ICBE-richtlijn uitbreiding werkzaamheden externe icbe-beheerder 437
6004. Geen combinatie beheervergunning en vergunning verlenen beleggingsdiensten 438
2.2 Europees paspoort voor verlenen MiFID II-diensten 438
6005. Europees paspoort verlenen MiFID II-diensten door externe beheerders 438
3 Verlenen van bepaalde MiFID II-diensten op basis van beheervergunning: Wft-regeling 439
3.1 Implementatie lidstaatoptie AIFMD en ICBE-richtlijn 439
6006. Implementatie AIFMD-lidstaatoptie in de Wft 439
6007. Implementatie ICBE-lidstaatoptie in de Wft 440
6008. Inkopen of verkopen deelnemingsrechten in de ‘eigen’ instellingen 441
3.2 Implementatie Europees paspoort voor verlenen MiFID II-diensten in Wft 442
6009. Europees paspoort externe beheerders met AFM-vergunning 442
6010. Europees paspoort externe beheerders beleggingsinstellingen andere lidstaat 442
6011. Europees paspoort externe icbe-beheerders uit andere lidstaat 442
3.3 Schematisch overzicht 443
4 Individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies kort belicht 444
6012. Inleidende opmerkingen en begrip financiële instrumenten 444
6013. Begrip individueel vermogensbeheer 445
6014. Begrip beleggingsadvies 446
5 Van toepassing zijnde aanvullende regels: Europese regeling 448
6015. Artikel 15, 16 en 24 MiFID II, artikel 12 AIFMD en artikel 12 ICBE-richtlijn 448
5.1 Artikel 16 MiFID II: organisatorische eisen 448
6016. Organisatorische eisen: artikel 16 MiFID II 448
5.2 Artikel 24 MiFID II: gedragsregels en lidstaatoptie tot het stellen van aanvullende eisen 449
6017. Gedragsregels: artikel 24 MiFID II 449
6018. Hoofdnorm: loyale, billijke en professionele inzet 449
6019. Eisen aan de informatieverstrekking 449
6020. Informatie-inwinning bij vermogensbeheer of beleggingsadvies 450
6 Van toepassing zijnde aanvullende regels: implementatie Europese
regeling in de Wft 450
6021. Inleidende opmerkingen 450
6.1 Toepasselijke aanvullende Wft-regels voor externe beheerders met
AFM-vergunning 451
6022. Bepalen of, enwelke aanvullende prudentiële regels van toepassing zijn 451
6023. Bepalen of, en welke aanvullende organisatorische eisen en gedragsregels van toepassing zijn 453
6024. Toepasselijke aanvullende regels: deel 4 Wft 454
6025. Aanvullende regels specifiek voor het verlenen toegestane MiFID II-diensten 455
6026. Beleggersclassificatie 456
6027. Informatieverschaffing voorafgaand en tijdens dienstverlening 456
6028. Informatie-inwinning bij individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies 459
6029. Cliëntendossier en cliëntenovereenkomst 460
6030. Maatregelen ter bescherming van de rechten van cliënten: vermogensscheiding 460
6031. Productgovernance voor ‘productontwikkelaars’ en distributeurs 462
6032. MiFID II-provisieregels en het provisieverbod bij dienstverlening aan niet-professionele cliënten 463
6033. Voorafgaande toestemming beleggen in door beheerder beheerde instellingen 465
6034. Beloningsregels 466
6.2 Toepasselijke Wft-regels voor externe icbe-beheerders uit een andere lidstaat 467
6035.Hoofdregel grensoverschrijdend verlenen toegestane MiFID II-diensten 467
6036. Implementatie hoofdregel in artikel 4:1 lid 2 Wft 468
6037. Toepasselijkheid in Wft omgezette regels artikel 24 en 25 MiFID II 468
6.3 Toepasselijke Wft-regels externe beheerders van beleggingsinstellingen uit een andere lidstaat 469
6038. Beheerders van een beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat 469
6.4 Concluderende opmerkingen en schematisch overzicht 471
6039. Enkele concluderende opmerkingen 471
6040. Schematisch overzicht 472
7 Toezicht en handhaving 475
1 Inleiding en inhoud van dit hoofdstuk 475
1.1 Inleiding 475
7001. Inleidende opmerkingen 475
1.2 Inhoud van dit hoofdstuk 476
7002. Inhoud van dit hoofdstuk 476
2 Taken AFM en DNB uit hoofde van de Wft 476
2.1 Inleiding 476
7003. Inleidende opmerkingen 476
2.2 Taak AFM 477
7004. Uitoefenen van gedragstoezicht: taak AFM 477
2.3 Taak DNB 478
7005. Uitoefenen van prudentieel toezicht: taak DNB 478
3 Toezicht op en handhaving van Europese verordeningen: algemeen 479
3.1 Taken AFM en DNB in het kader van Europese verordeningen 479
7006. Inleidende opmerkingen 479
3.2 Taak AFM in het kader van Europese verordeningen 479
7007. AFM gedragstoezicht EU-verordeningen 479
3.3 Taak DNB in het kader van Europese verordeningen 480
7008. DNB prudentieel toezicht EU-verordeningen 480
4 Toezicht op en handhaving van Europese verordeningen: systematiek 482
4.1 Inleiding 482
7009. Inleidende opmerkingen 482
4.2 Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en artikel 1:3a Wft 482
7010. Opbouw en werking van het besluit 482
7011. Werking van artikel 1:3a Wft 483
5 Benchmarkverordening, ELTIF-, EuSEF-, EuVECA- en MMF-Verordening 483
5.1 Toezicht en handhaving Benchmarkverordening 483
7012. Inleidende opmerkingen 483
7013. Besluit uitvoering verordening financiële benchmarks: AFM en bevoegdheden 484
7014. Opleggen tijdelijk beroepsverbod: artikel 1:87 Wft 485
5.2 Toezicht en handhaving ELTIF-, EuSEF-, EuVECA- en MMF-Verordening 486
7015. Inleidende opmerkingen 486
7016. Besluit van 16 november 2015: AFM en ELTIF-Verordening 486
7017. Besluit van 10 juli 2013: AFM, EuSEF- en EuVECA-Verordening 487
5.3 Toezicht en handhaving MMF-Verordening 488
7018. Besluit van 15 februari 2019: AFM en DNB en MMF-Verordening 488
5.4 Informatieplicht jegens en door ESMA over opgelegde sancties en maatregelen 489
7019. Informatieplicht aan en door ESMA over opgelegde sancties en maatregelen 489
6 Strafrechtelijke handhaving 490
7020. Bestuurlijke boete en economisch delict 490
8 Toekomstig recht 491
1 Inleiding 491
8001. Inleidende opmerkingen 491
2 Beheerders en de verordeningen inzake ‘duurzame groei financieren’ 491
8002. Inleiding 491
3 Verordening betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico’s 492
3.1 Inleiding 492
8003. Inleidende opmerkingen 492
3.2 Financiële producten die ecologische of sociale kenmerken promoten versus ‘duurzame beleggingen’ 493
8004. Toepassingsbereik ESG-Verordening 493
8005. De integratie van duurzaamheidsrisico’s 494
8006. Transparantie van ongunstige effecten op de duurzaamheid 495
8007. Entiteitsniveau 495
8008. Beloningsbeleid 496
8009. Transparantie van de integratie van duurzaamheidsrisico’s 496
8010. Financieelproductniveau 497
3.3 Precontractuele informatieverschaffing en informatieverschaffing op websites 498
8011. Ecologische of sociale kenmerken in (precontractuele) informatieverschaffing 498
8012. Aanvullende precontractuele informatie bij duurzame beleggingen 498
3.4 Informatieverschaffing op websites 499
8013. Informatie op websites 499
3.5 Periodieke verslagen 500
8014. Periodieke verslagen 500
3.6 Publicitaire mededelingen 501
8015. Sectoraal recht en publicitaire mededelingen 501
4 Verordeningen betreffende de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -factoren voor beleggingsondernemingen, abi’s en icbe’s 501
8016. Consultaties wijzigingen inzake de AIFMD en ICBE-richtlijn 501
5 Voorstel Taxonomie-Verordening (raamwerk duurzame investeringen) 502
8017. Voorstel Taxonomie-Verordening 502
6 Benchmarks voor de carbon footprint 503
8018. Wijzigingen in de Benchmarkverordening 503
7 Nieuwe regels met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van abi’s en icbe’s 504
7.1 Inleiding 504
8019. Inleidende opmerkingen 504
7.2 CBFD-Richtlijn 505
8020. Pre-marketing van abi’s: achtergrond 505
8021. Lokale voorzieningen 507
8022. Stopzetten van de verhandeling van rechten van deelneming of aandelen in een icbe of een beleggingsinstelling in een lidstaat van ontvangst 509
8023. Stroomlijnen kennisgevingsproces (‘notificatieproces’) 510
7.3 CBFD-Verordening 511
8024. Publicitaire mededelingen 511
8025. Ex-ante verificatie van publicitaire mededelingen 512
8026. Centrale databanken 513
8 De impact van de IFD en IFR voor beheerders 515
8.1 Inleiding 515
8027. Inleidende opmerkingen 515
8.2 Nieuwe kapitaaleisen beleggingsondernemingen 515
8028. Nieuwe prudentiële regels 515
8.3 Reikwijdte IFR en IFD 516
8029. Toepassingsbereik beleggingsonderneming met MiFID II-vergunning 516
8.4 Een nieuwe eigenvermogeneis voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s 517
8030. ‘Nieuwe’ vastekostenvereiste voor beheerders 517
8.5 Toepassingsgebied IFD/IFR voor externe beheerders die MiFID IIdiensten verlenen 517
8031. Kapitaalvereisten voor externe beheerders die MiFID II-diensten verlenen 517

Literatuur 519
Wetsartikelenregister 531
Trefwoordenregister 551

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Koersen door de Wet op het financieel toezicht