Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Jeugdrecht begrepen

Paperback Nederlands 2022 9789462902251
In herdruk, verwacht op 06‑02‑2023

Samenvatting

In deze achtste druk is de tekst van een aantal hoofdstukken gewijzigd in verband met ontwikkelingen in de wetgeving, zoals het gezamenlijk gezag dat binnenkort automatisch ontstaat bij het erkennen van een kind en de verandering van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Ook besteden we aandacht aan toekomstige wetgeving over draagmoederschap, deelgezag en het mogelijk maken van pleegzorg tot het 21e jaar van de jeugdige.

In hoofdstuk 7 staan we in het kader van de verlenging van de ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing stil bij de zogeheten opvoedbeslissing van de gecertificeerde instelling. In hoofdstuk 10 is in deze druk een aparte paragraaf ingeruimd voor het zogeheten hoorrecht van jeugdigen. In hoofdstuk 17 komt expliciet het begrip ‘wils(on)bekwaamheid’ aan de orde.

In hoofdstuk 18, dat de rechtspositie van de ouder en de jeugdige in de jeugdhulp beschrijft, komt op verzoek van gebruikers van het boek ook kort de SKJ-tuchtprocedure aan bod en in hoofdstuk 19 over het Kinderrechtenverdrag is een stappenplan toegevoegd voor professionals dat hen ondersteunt in het zorgvuldig afwegen van de belangen van de minderjarige tegen de belangen van andere betrokkenen. Daarnaast zijn in verschillende hoofdstukken nieuwe rechterlijke uitspraken opgenomen.

Omwille van een goede leesbaarheid is de tekst van hoofdstuk 7 en 16 opnieuw geordend. De stof van het ‘oude’ hoofdstuk 17 is in deze druk verdeeld over twee hoofdstukken: hoofdstuk 17 gaat over privacy en dossier en hoofdstuk 18 over de rechtspositie van jeugdigen en hun ouders in de jeugdhulp.

Jeugdrecht begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben.

Het boek bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personenen familierecht. Deel 2 schetst het jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel 3 beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De website www.jeugdrechtbegrepen.nl biedt naast toetsmateriaal een grote hoeveelheid casus, aan de hand waarvan de stof in de onderwijspraktijk geoefend kan worden.

Specificaties

ISBN13:9789462902251
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:355
Druk:8
Verschijningsdatum:30-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Herdrukdatum:6-2-2023

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Lydia Janssen

Mr. Lydia Janssen is als juriste gespecialiseerd in (jeugd)zorg en recht. Zij verzorgt bij- en nascholing voor (para)medici over de juridische aspecten van de (gezondheids)zorg en adviseert instellingen op dit terrein.

Andere boeken door Lydia Janssen

Inhoudsopgave

Inhoud
Afkortingen 15
1 Inleiding recht 17
1.1 Inleiding 17
1.2 Omschrijving en doel 17
1.3 Rechtsgebieden 18
1.4 Materieel recht en formeel recht 21
1.5 Nationaal en internationaal recht 22
1.6 Inhoud van dit boek 23
1.7 Samenvatting 23
Kernbegrippen 24
I Personen- en familierecht 25
2 De ouders van de jeugdige 27
2.1 Inleiding 27
2.2 Juridische moeder 28
2.3 Juridische vader 29
2.4 Adoptie 36
2.5 Gevolgen van het ouderschap 41
2.6 Positie van de eicel- of spermadonor 42
2.7 Samenvatting 44
Kernbegrippen 45
3 Het gezag over de jeugdige 47
3.1 Inleiding 47
3.2 Gezag over jeugdigen 47
3.3 Ouderlijk gezag 50
3.4 Gezamenlijk gezag van ouders 51
3.5 Ouderlijk gezag door één ouder 53
7
3.6 Plannen voor deelgezag 56
3.7 Gezag en voogdij 58
3.8 Vindplaats van ouderschap en gezag 63
3.9 Hoorrecht minderjarigen 64
3.10 Samenvatting 65
Kernbegrippen 66
4 De jeugdige en de scheiding van zijn ouders 67
4.1 Inleiding 67
4.2 Echtscheidingsprocedure 67
4.3 Beëindiging geregistreerd partnerschap 71
4.4 Samenwoners die uit elkaar gaan 71
4.5 Gezag na het einde van de relatie van de ouders 72
4.6 Omgangsrecht 79
4.7 Informatie en consultatie 83
4.8 Kinderalimentatie 85
4.9 Samenvatting 87
Kernbegrippen 88
5 De rechtspositie van de jeugdige (1) 89
5.1 Inleiding 89
5.2 Handelingsonbekwaamheid 89
5.3 Huwelijk en partnerschap 91
5.4 Woonplaats 92
5.5 Weglopers 93
5.6 Voor- en achternaam 94
5.7 Aansprakelijkheid ouders 98
5.8 Samenvatting 99
Kernbegrippen 101
6 De rechtspositie van de jeugdige (2) 103
6.1 Inleiding 103
6.2 Medische behandeling 103
6.3 Orgaandonatie door jeugdigen 107
6.4 Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang 108
6.5 Leerplicht en kinderarbeid 111
6.6 Nederlanderschap 113
6.7 Toelating van vreemdelingen 117
Jeugdrecht begrepen
8
6.8 Samenvatting 120
Kernbegrippen 122
7 Kinderbeschermingsmaatregelen 123
7.1 Inleiding 123
7.2 Kinderbeschermingsmaatregelen algemeen 124
7.2.1 Voorwaarden die gelden voor alle
kinderbeschermingsmaatregel 124
7.2.2 Taakverdeling Raad voor de Kinderbescherming,
kinderrechter en gecertificeerde instelling 125
7.2.3 Raad voor de Kinderbescherming 126
7.3 Ondertoezichtstelling 127
7.3.1 Kenmerken en voorwaarden ondertoezichtstelling 127
7.3.2 Procedure ondertoezichtstelling 130
7.3.3 Uitvoering van de ondertoezichtstelling 132
7.3.4 Verlenging van de OTS 134
7.3.5 Schriftelijke aanwijzing 135
7.4 Uithuisplaatsing 138
7.4.1 Duur van de machtiging 139
7.4.2 Gedeeltelijk overnemen van het gezag 140
7.4.3 Verlenging van de uithuisplaatsing 141
7.4.4 Omgang tijdens een OTS of uithuisplaatsing 143
7.5 Rechtsbescherming 144
7.5.1 Rechtsbescherming tijdens de ondertoezichtstelling 144
7.5.2 Het ‘drangkader’ 147
7.6 Samenvatting 148
Kernbegrippen 149
8 Beëindigen van het gezag 151
8.1 Inleiding 151
8.2 Gronden voor het beëindigen van het gezag 151
8.3 Gevolgen van de beëindiging van het gezag 154
8.4 Herstel in het gezag 155
8.5 Voorlopige voogdij 155
8.6 Internationale kinderontvoeringen 157
8.7 Samenvatting 161
Kernbegrippen 161
Inhoud
9
9 Pleegzorg 163
9.1 Inleiding 163
9.2 Voorwaarden voor pleegzorg 164
9.3 Het pleegcontract 165
9.4 Positie pleegouders 166
9.5 Specifieke rechten van pleegouders bij een OTS 169
9.6 Pleegouder-voogd 171
9.7 Recht op contact en omgang 172
9.8 Informele pleegzorg 173
9.9 Samenvatting 174
Kernbegrippen 175
10 Procesrecht 177
10.1 Inleiding 177
10.2 Hoorrecht 177
10.3 Verzoekschriftprocedure 178
10.4 Absolute competentie 181
10.5 Relatieve competentie 182
10.6 Behandeling van het verzoek 183
10.7 Hoger beroep en cassatie 187
10.8 Afgifte van een minderjarige 189
10.9 Samenvatting 190
Kernbegrippen 191
II Jeugdstrafrecht 193
11 Inleiding strafrecht 195
11.1 Inleiding 195
11.2 Plaats en karakter van het strafrecht 195
11.3 Materieel en formeel strafrecht 196
11.4 Legaliteitsbeginsel 198
11.5 Jeugdstrafrecht 199
11.6 Samenvatting 200
Kernbegrippen 201
12 Materieel strafrecht 203
12.1 Inleiding 203
12.2 Wetboek van Strafrecht 203
12.3 Strafbepaling 204
Jeugdrecht begrepen
10
12.4 De strafbare poging 206
12.5 Deelneming 207
12.6 Strafuitsluitingsgronden 209
12.7 Samenvatting 213
Kernbegrippen 214
13 Strafproces algemeen 215
13.1 Inleiding 215
13.2 Drie fasen in het strafproces 215
13.3 Personen en functionarissen in het strafproces 217
13.4 Openbaar Ministerie 222
13.5 Afdoening door de politie 227
13.6 12-minners 229
13.7 Samenvatting 230
Kernbegrippen 231
14 Van strafbaar feit tot veroordeling 233
14.1 Inleiding 233
14.2 Basisregels voor de toepassing van dwangmiddelen 233
14.3 Vrijheidsbenemende dwangmiddelen 235
14.4 Dagvaarding 245
14.5 Absolute en relatieve competentie 248
14.6 Kenmerken van een jeugdzitting 249
14.7 De zitting 252
14.8 Beraadslaging en uitspraak 256
14.9 Hoger beroep en cassatie 258
14.10 Samenvatting 259
Kernbegrippen 261
15 Straffen en maatregelen voor jeugdigen 263
15.1 Inleiding 263
15.2 Adolescentenstrafrecht 263
15.3 Hoofdstraffen 265
15.4 Bijkomende straffen 268
15.5 Maatregelen 269
15.6 Voorwaardelijke veroordeling 275
15.7 Verklaring omtrent het gedrag (strafblad) 276
15.8 Samenvatting 277
Kernbegrippen 278
Inhoud
11
III Jeugdwet 281
16 Organisatie van de jeugdhulp 283
16.1 Inleiding 283
16.2 Doel van de Jeugdwet 283
16.3 Hoofdlijnen van de Jeugdwet 284
16.4 Kinderbescherming, gesloten jeugdhulp en jeugdreclassering 289
16.5 Veilig Thuis 293
16.6 Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling 294
16.7 Samenvatting 297
Kernbegrippen 298
17 Privacy en dossier 299
17.1 Inleiding 299
17.2 Privacy en beroepsgeheim 299
17.2.1 Privacyregels AVG en Jeugdwet 299
17.2.2 Beroepsgeheim in de Jeugdwet 301
17.2.3 Wils(on)bekwaamheid 302
17.2.4 Uitzonderingen op het beroepsgeheim 303
17.2.5 Overleg in lokale teams en andere multidisciplinaire
overleggen 305
17.2.6 Wettelijke meldrechten 306
17.3 Dossiervorming 313
17.3.1 Het dossier 313
17.3.2 Dossierplicht 313
17.3.3 Vuistregels voor dossiervorming en waarheidsvinding 314
17.3.4 Dossierrechten 315
17.4 Samenvatting 318
Kernbegrippen 319
18 Rechtspositie van de cliënten in de jeugdhulp 321
18.1 Inleiding 321
18.2 Bezwaar en beroep tegen een verleningsbesluit 321
18.3 Toestemming voor de jeugdhulp 323
18.4 Klachtrecht 327
18.5 Tuchtrecht 328
18.6 Medezeggenschap 332
18.7 Samenvatting 333
Kernbegrippen 334
Jeugdrecht begrepen
12
IV Internationaal jeugdrecht 335
19 Kinderrechtenverdrag 337
19.1 Inleiding 337
19.2 Totstandkoming van het Kinderrechtenverdrag 337
19.3 De vier kernbepalingen van het Kinderrechtenverdrag 338
19.4 De positie van ouders 342
19.5 Toezicht op de naleving van het Kinderrechtenverdrag 343
19.6 Rechtstreekse werking van het Kinderrechtenverdrag 344
19.7 Kinderombudsman 345
19.8 Samenvatting 346

Kernbegrippen 347
Trefwoordenregister 349

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Jeugdrecht begrepen