Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2012 9789490962463
Direct te downloaden

Samenvatting

Op vrijdag 4 maart 2011 vond het symposium 'Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden' plaats. In deze bundel treft u de schriftelijke weergave van zes van de acht aldaar door de sprekers gehouden voordrachten aan. Het boek bevat de volgende bijdragen: De reikwijdte van het contra proferentem-beginsel in het verzekeringsrecht; De toepassing van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid in het verzekeringsrecht; Samenloop en de na-u-clausule, een recapitulatie van de stand van zaken; Tussentijdse opzeggingsmogelijkheden in de verzekeringsovereenkomst; Uitleg van de 'valuation clause' in een makelaarspolis; De omstandighedenmelding onder claims made-verzekeringen, een analyse.
In de bijdragen wordt wetenschappelijke diepgang gecombineerd met praktische toepasbaarheid. Naast het weergeven van de 'state of the art' is beoogd zoveel mogelijk bruikbare oplossingen te geven voor problemen waar pasklare antwoorden niet (direct) voorhanden zijn en zijn tevens – voor zover toepasselijk – kritiekpunten bij bestaande uitgangspunten en oplossingen geplaatst.

Specificaties

ISBN13:9789490962463
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:4
Druk:1
Verschijningsdatum:27-3-2012
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden

Voorwoord / 9

1 De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht. Over beurspolissen, makelaarspolissen, onduidelijke vragenlijsten en een algemene contra-proferentemregel in het verzekeringsrecht – Dr. M.L. Hendrikse
1.1 Inleiding
1.2 Geldt het contra-proferentembeginsel ook als regel als er is sprake van een onduidelijk beding en tegenover elkaar staan een verzekeraar en een niet-consument-verzekerde en het beding is ingebracht door de verzekeraar?
1.3 Welke gevolgen heeft toepassing van het contra-proferentembeginsel in geval van een makelaarspolis?
1.4 Is toepassing van het contraproferentembeginsel ook mogelijk buiten het leerstuk van uitleg van verzekeringsvoorwaarden?
1.5 Conclusie

2 De toepassing van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid in het verzekeringsrecht – Prof. dr. J.G.J. Rinkes
2.1 Inleiding
2.2 Aandacht voor de toepassing van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid in het verzekeringsrecht
2.3 Grenzen aan de verzekeringsovereenkomst
2.4 Rechtspraktijk: omstandigheden van het geval of het primaat van de dekkingsomschrijving?
2.5 Aard van de verzekeringsovereenkomst
2.6 Nieuw verzekeringsrecht en polisvoorwaarden
2.7 Open normen in het privaatrecht (en daarmee 'immers' in het verzekeringsrecht als bijzondere overeenkomst)
2.8 Toezicht op verzekeraars en Solvency II
2.9 Polisvoorwaarden in praktijk en rechtspraak
2.10 Eenzijdige opstelling van polisvoorwaarden; oneerlijke handelspraktijken
2.11 Kernbedingen, dekkingsuitsluitingen en primaire dekkingsomschrijving
2.12 Polisvoorwaarden: boiler plate?
2.13 De omstandigheden van het geval in het verzekeringsrecht: een verkenning
2.13.1 Beroep op derogerende werking beperkt tot contractspartijen
2.13.2 Omstandigheden die van belang zijn bij het beoordelen van de redelijkheid van een beroep op polisvoorwaarden
2.13.3 Omstandigheden van belang bij het bepalen van de dekkingsomvang: bijzondere beperkingen
2.13.4 Toepassing van art. 6:248 lid 2 BW in het verzekeringsrecht: art. 6:248 lid 2 BW heeft immers ook betrekking op verzekeringsovereenkomsten
2.13.5 Relevante omstandigheden en belangenafweging (oneigenlijk gebruik)
2.13.6 Subjectieve beschouwingen zonder nadere motivering
2.14 Balans

3 Samenloop en de na-u-clausule, een recapitulatie van de stand van zaken – Mr. M.A.R.C. Padberg en Mr. M.M. van Tilburg-van Herk
3.1 Samenloop
3.2 Schaderegelingen Verbond van Verzekeraars
3.3 Onderling verhaal tussen verzekeraars
3.4 Harde en zachte na-u-clausules
3.4.1 HR 27 februari 1998, NJ 1998, 764 (Europeesche/OHRA)
3.4.2 HR 26 februari 2010, RvdW 2010, 361 (Van Kessel/Nationale Nederlanden)
3.4.3 HR 17 november 2006, NJ 2007, 202 (Europeesche/Zorg en Zekerheid)
3.5 Evenredigheidsmaatstaf
3.6 Redelijk handelend verzekeraar
3.7 Is de samenloopdiscussie van wezenlijk belang?
3.8 Slot

4 Tussentijdse opzeggingsmogelijkheden in de verzekeringsovereenkomst – Mr. J.D. van de Meent
4.1 Inleiding
4.2 Opzegging tegen het einde van de verzekeringsovereenkomst
4.3 Tussentijdse opzegging
4.3.1 Inleiding; wettelijke regeling
4.3.2 Molestdekking
4.3.3 Eenzijdige wijziging van voorwaarden
4.3.4 Andere tussentijdse opzeggingsmogelijkheden
4.3.5 Gronden van (tussentijdse) opzegging

5 Uitleg van de 'valuation clause' in een makelaarspolis – Dr. N.J. Margetson
5.1 Inleiding
5.2 Tussenvonnis van de Rechtbank Amsterdam van 30 mei 2007, LJN BB1868 (Ken Explorer)
5.3 Vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 24 maart 2010, n.g. (Ken Explorer)
5.4 Commentaar
5.5 Conclusie

6 De omstandighedenmelding onder 'claims made'-verzekeringen, een analyse – Mr. F. Stadermann
6.1 Inleiding
6.2 Te beantwoorden vragen
6.3 Wat is een omstandigheid en welke beperkingen gelden daarbij?
6.3.1 De omstandighedenmelding is een compromis
6.3.2 Nadere analyse van het begrip omstandigheid
6.3.2.1 'Zal voortvloeien' en 'kan voortvloeien'
6.3.2.2 Voldoende dreiging
6.3.2.3 Voldoende specifiek
6.3.3 Nog een belangwekkende beperking ten aanzien van de omstandighedenmelding; bewustheid van omstandigheid
6.4 Bij wie dient de melding te worden gedaan?
6.5 Wanneer dient de melding te worden gedaan?
6.5.1 Mag gemeld worden aan het einde van de verzekering?
6.5.2 Mag al eerder dan aan het einde van de verzekering worden gemeld?
6.5.3 Er moet 'zo spoedig mogelijk' worden gemeld
6.5.4 Er zijn twee aanvangsmomenten voor 'zo spoedig mogelijk'
6.5.5 Maar er mag ook weer niet te vroeg worden gemeld
6.5.6 Conclusie met betrekking tot de vraag wanneer de omstandighedenmelding dient te worden gedaan
6.6 De reactie van de verzekeraar na een omstandighedenmelding
6.7 Wat is de omstandighedenmelding eigenlijk: een recht, een plicht of allebei?
6.8 Hoe verhoudt de regeling zich tot de wet?
6.8.1 Voor wat betreft de consequenties voor de uitloop is de omstandighedenmelding niet in strijd met de wet
6.8.2 Analyse van de omstandighedenmelding voor zover niet-nakoming de dekking voor tijdens de looptijd ingediende claims beperkt of doet vervallen
6.8.3 Wat moet worden verstaan onder 'de verwezenlijking van het risico' als bedoeld in art. 7:941 lid 1 BW?
6.8.4 Conclusie: de omstandighedenmelding voor zover niet-nakoming daarvan het recht op dekking voor tijdens de looptijd ingediende claims beperkt, vormt een door de wet niet toegestane afwijking op
art. 7:941 lid 1 BW
6.8.5 Terughoudendheid bij interpretatie is gewenst
6.8.6 Toetsing aan art. 7:941 lid 4 BW?
6.9 Sluit de uitloopdekking na een omstandighedenmelding aan op de dekking onder een nieuwe 'claims made'-verzekering?
6.9.1 De inloopdekking bij de opvolgende verzekering/het voorrisico
6.9.2 Wettelijke beperkingen van de inloop
6.9.3 De no claim statement
6.9.4 Beperkingen uit de polis (I); 'gedekt mits geen bekendheid' en the prior knowledge exclusion
6.9.5 Beperkingen uit de polis (II); gangbare 'claims made'-verzekeringen bieden in werkelijkheid een beperkte 'act committed'-dekking
6.9.6 Kanttekeningen bij de 'claims made'-polis zonder inloop
6.9.7 Inloop en coassurantie
6.10 Kan de verzekerde de door de omstandighedenmelding gehanteerde beperking van het recht op uitloop omzeilen?
6.11 Waarschuwingsplicht met betrekking tot en toelaatbaarheid van 'claims made'-verzekering zonder enige vorm van omstandighedenmelding/ uitloop?
6.12 Samenvatting van mijn conclusies

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden