Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies

Paperback Nederlands 2018 9789491743856
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Op de cover staat de Gouden Koets afgebeeld. De koets staat symbool voor de derde dinsdag van september waarin de jaarlijkse begroting van het rijk wordt aangeboden. Deze begroting is weer van belang voor de financiën van de gemeenten en provincies. Daar gaat dit handboek over.

Het 'Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies' is bedoeld voor financieel deskundige ambtenaren en control. Het boek bevat wettelijke regelingen en praktische vertalingen. Die praktijk blijkt in veel gevallen weerbarstiger te zijn dan de theorie.

Dat komt vooral door de veelheid aan regelgeving op rijks-, ministerieel en plaatselijk niveau. Het gaat daarom niet in de eerste plaats om de cijfers, maar om wat die cijfers voorstellen of waar ze voor staan. Het gaat dus vooral om het verhaal en/of de toelichting achter de cijfers.

In deze derde uitgave wordt ingegaan op de gevolgen van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, maar ook de recente ontwikkelingen op het gebied van planning- en controldocumenten. Ook is er een beter evenwicht tussen de informatie over beleid, control en financiën. Er wordt ingegaan op de psychologie van planning en control.

Specificaties

ISBN13:9789491743856
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:420
Druk:3
Verschijningsdatum:15-8-2018
ISSN:

Expertrecensies (1)

Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies - 'Nuttig'
Frank van Kuijck | 4 december 2018
Een boek met de titel Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies wekt direct mijn aandacht als accountant, operational auditor en adviseur in de publieke sector. Benieuwd wat ik mag verwachten.
Lees verder

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 5
Auteurs 7
Inhoud 11

1 Plaats financiële functie en control in staatsrechtelijk bestel 17
Inleiding 17
1.1 Grondwet 17
1.2 Gemeentewet 18
1.3 Provinciewet 18
1.4 Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR) 18
1.5 Wet dualisering gemeentebestuur en Wet dualisering provinciebestuur 18
1.6 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 20
1.7 Raamwerk BBV - stelsel van baten en lasten 23
1.8 Commissie BBV 24

2 Government governance 27
2.1 Algemeen 27

3 Raad – sturing 33
3.1 Algemeen 33
3.2 Geïnformeerd vertrouwen 36
3.3 Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 37
3.4 Rollen van de raad 42
3.5 Coalitieakkoord/raadsprogramma 46
3.6 Financieel beleid en beleidskader raad 46
3.7 Commissie financiën/middelen/bestuur - advisering 47
3.8 Auditcomissie - sturing 48
3.9 Rekenkamer – sturing 49

4 College - beheersing 51
4.1 Rollen van het college 51
4.2 Collegeplan 53
4.3 Financieel beheer door college 53
4.4 Wethouder – specifiek belast met portefeuille financiën 54

5 Organisatie – uitvoering en realisatie 57
5.1 Bedrijfsvoering 57
5.2 Integraal en financieel management 58
5.3 Jaarwerkplan en jaarwerkrealisatie 62
5.4 Budgettering 68
5.5 Administratieve organisatie (AO) 74
5.6 Afdeling financiën – beleid en beheer 75
5.7 Financiële Administratie, geldbeheer en factuurvereisten 75
5.8 Risicomanagement 76
5.9 Bedrijfsprocessen 85

6 Verbonden partijen – verlengd lokaal bestuur (uitvoering en verantwoording/realisatie) 93
6.1 Algemeen 93
6.2 Gemeenschappelijke regelingen 96
6.3 Overige verbonden partijen 98

7 Planning & control – proces (ook wel sturing en verantwoording) 101
7.1 Psychologie van planning & control 101
7.2 Planning- en controlcyclus 103
7.3 Control en controller 107
7.4 Soorten control 109

8 Kadernota - sturing 115
8.1 Algemeen 115
8.2 Kadernota volgens de financiële verordening ex. art 212 van de Gemeentewet 117

9 Meerjarenraming en toelichting - sturing 119
9.1 Algemeen 119
9.2 Meerjarenraming volgens het BBV 120

10 Begroting - sturing 123
10.1 Algemeen 123
10.2 Begroting volgens Gemeentewet 129
10.3 Begroting en toelichting volgens BBV 131
10.4 Beleidsbegroting 135
10.5 Beleidsbegroting: Programmaplan 135
10.6 Beleidsbegroting: Paragrafen 144
10.7 Criteria programmaindeling begroting 164
10.8 Programmadenken en -sturen 166
10.9 Financiële begroting 169
10.10 Financiële begroting: Overzicht baten en lasten en toelichting 169
10.11 Financiële begroting: Uiteenzetting financiële positie 171
10.12 Bijlage in de begroting - uiteenzetting van de financiële positie 175

11 Geraamde uitvoeringsinformatie - beheersing 177
11.1 Algemeen 177
11.2 Geraamde uitvoeringsinformatie – beheersing en realisatie 177

12 Rapportages – (bij)sturing en beheersing 181
12.1 Algemeen 181
12.2 Bestuursrapportage 184
12.3 Managementrapportages 185
12.4 Dashboard en stoplicht(verkeerslicht)rapportage 186
12.5 Begrotingswijzigingen 188

13 Toezicht - sturing 193
13.1 Algemeen 193
13.2 Financieel toezicht 193
13.3 Overige onderwerpen toezicht 200
13.4 Horizontaal toezicht 201

14 Controle 203
14.1 Algemeen 203
14.2 Controlitus 204
14.3 Interne controle en verbijzonderde interne controle 204

15 Rechtmatigheid – controle en verantwoording 207
15.1 Algemeen 207
15.2 Controle verordening ex artikel 213 Gemeentewet 207
15.3 Accountant en de controleverklaring 208
15.4 Besluit accountantscontrole decentrale overheden 209
15.5 Vernieuwing accountantscontrole 212
15.6 Twee begrippen rechtmatigheid 214
15.7 Inhoud controle rechtmatigheid 214
15.8 Notities rechtmatigheid – Commissie BBV 223
15.9 Rechtmatigheid en het Sociaal Domein 224

16 Doelmatigheid – controle en verantwoording 227
16.1 Algemeen - Inleiding 227
16.2 De verordening ex. art. 213a Gemeentewet 227
16.3 Controller en externe adviseur 228

17 Doeltreffendheid – controle en verantwoording 229
17.1 Gemeentelijke rekenkamer en bevoegdheid rekenkamer 229
17.2 Rekenkamer - nut en controle 232

18 Jaars tukken - verantwoording 235
18.1 Algemeen 235
18.2 Jaarrekening en jaarverslag volgens de Gemeentewet 235
18.3 Jaarstukken en toelichting volgens het BBV 237
18.4 Jaarverslag 238
18.5 Jaarverslag: Programmaverantwoording 239
18.6 Jaarverslag: Paragrafen 239
18.7 Jaarrekening 240
18.8 Jaarrekening: Overzicht van baten en lasten en toelichting 240
18.9 Jaarrekening: Balans en toelichting - algemeen 243
18.10 Gebeurtenissen na balansdatum 244
18.11 Resultaat bestemmen 246
18.12 Budgetoverheveling 247
18.13 Bijlage bij jaarrekening: Single Information en Single Audit (SiSa) –specifieke uitkeringen 248

19 Gerealiseerde uitvoeringsinformatie - realisatie 253
19.1 Algemeen 253
19.2 Realisatie uitvoeringsinformatie 253

20 Balans algemeen - verantwoording 255
20.1 Algemeen 255
20.2 Lezen van de balans 257
20.3 Activa 257
20.4 Passiva 263

21 Investeringen – sturing en verantwoording 267
21.1 Investeringen 267
21.2 Activeren, waarderen en afschrijven 268
21.3 Dekken en financieren 276
21.4 Afschrijven en aflossen 276

22 Reserves – sturing en verantwoording (=deel eigen vermogen) 279
22.1 Algemeen 279
22.2 Functies van reserves 280
22.3 Wettelijke bepalingen reserves in het BBV 281
22.4 Reserves in de financiële begroting 282
22.5 Reserves in de balans 284
22.6 Administratieve verwerking reserves 285

23 Voorzieningen – sturing en verantwoording (= deel vreemd vermogen) 287
23.1 Algemeen 287
23.2 Wettelijke bepalingen voorzieningen in het BBV 288
23.3 Administratieve verwerking voorzieningen 290
23.4 Voorzieningen in de balans 292

24 Treasury/financiering – sturing en verantwoording 293
24.1 Algemeen 293
24.2 Wettelijke bepalingen 296
24.3 Leningen 302
24.4 Geldleningen met een typische looptijd van een jaar of langer (vaste geldleningen) 305
24.5 Geldleningen met een typische looptijd korter dan een jaar (vlottende geldleningen) 305
24.6 Taakveld treasury 306
24.7 Financiële kengetallen 307

25 Rente – sturing en verantwoording 309
25.1 Algemeen 309
25.2 Rentelasten en –baten 311
25.3 Renteberekening en –toerekening 313
25.4 Bespaarde rente 314
25.5 Omslagrente 316

26 Ba ten en lasten – Sturing, beheersing en verantwoording 319
26.1 Algemeen 319
26.2 Exploitatielasten 320
26.3 Verplichte uitgaven 320
26.4 Uitgaven van dringende spoed 321
26.5 Onderuitputting 321
26.6 Exploitatiebaten/inkomstenbronnen 322
26.7 Financiële verhouding Rijk – gemeenten 323
26.8 Algemene uitkering 324
26.9 Specifieke aspecten algemene uitkering 325
26.10 Aanvullende bijdrage 326
26.11 Integratie-uitkeringen overig 326
26.12 Decentralisatie uitkeringen 327
26.13 Specifieke uitkeringen 328
26.14 Gemeentelijke heffingen 328
26.15 Overige inkomsten 335
26.16 Incidentele en structurele baten en lasten 335

27 Kostenverdeling – sturing, beheersing en verantwoording 339
27.1 Algemeen 339
27.2 Kostenverdeling, kostentoerekening en overhead 340

28 In formatie voor derden (Iv3) – beheersing 347
28.1 Algemeen 347
28.2 Gebruikers Informatie voor Derden (Iv3) 348
28.3 Verdelingsmatrix 348
28.4 Aanlevering aan CBS 349
28.5 Acceptatie toetsen bij Iv3 350
28.6 Lastenvermindering voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners 351
28.7 Open spending 351

29 OVERIGE ONDERWERPEN 353
29.1 Sociaal Domein 353
29.2 Wet markt en overheid 358
29.3 Vennootschapsbelasting voor decentrale overheden 361
29.4 BTW en BTW-compensatiefonds 361
29.5 Integriteit 365
29.6 Overheidsontwikkelmodel 365
29.7 Krimp 369
29.8 Meten, meetgetallen en indicatoren 370
29.9 Waar staat je gemeente 382
29.10 Vensters voor bedrijfsvoering 384
29.11 Digitalisering 384
29.12 Informatiebeveiliging 385

30 BIJLAGEN 387
30.1 Begrippenlijst 387

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies