Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Planschade

jurisprudentie 01.01.2014 - 01.01.2015

Paperback Nederlands 2015 9789491930287
Niet leverbaar.

Samenvatting

In 'Planschade, jurisprudentie 01.01.2014 - 01.01.2015' zijn ruim 140 relevante planschade-uitspraken uit 2014 kort weergegeven naar onderwerp. Zo zijn in dit boek uitspraken opgenomen over onderwerpen als, normaal maatschappelijk risico, planschadetaxatie, methodische schadeberekening en berekening van inkomensderving. Naast deze onderwerpen is er ruim aandacht voor de planologische maatregelen die grondslag kunnen zijn voor een tegemoetkoming in de planschade en de gevolgen van die wijziging voor de planologische vergelijking. Een handzaam trefwoordenregister ondersteunt de zoekfunctie. Deze uitgave biedt adviseurs en overheidsorganen een actueel en overzichtelijk naslagwerk voor de beoordeling van planschade.

In 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ruim 140 uitspraken over planschade gedaan. De praktijk kijkt nog steeds uit naar nieuwe uitspraken over uitwerkingsplannen en de toepassing van het normaal maatschappelijk risico. Er zijn in 2014 vijf uitspraken gewezen over uitwerkingsplannen en uit te werken bestemmingen, die een gestage doorontwikkeling in de rechtspraak laten zien. Dat is anders wat de toepassing en reikwijdte van het normaal maatschappelijk risico betreft: naast de algemene toetsingscriteria blijkt de specifieke casus van tamelijk groot belang in de uitspraken.

Specificaties

ISBN13:9789491930287
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:820
Druk:1
Verschijningsdatum:2-4-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Gehanteerde afkortingen XVII

1 Wettelijke grondslag 1
1.1 Artikel 6.1 Wro ���������������������������������������������������������������������������������������� 1
1.2 Artikel 49 van de WRO ���������������������������������������������������������������������������� 1
2 Reikwijdte aanvraag tegemoetkoming in planschade 3
2.1 Aanvraag betreft indirecte planschade en niet directe planschade ������3
2.2 Aanvraag betreft bestemmingsplan en niet latere vrijstellingen ����������3
2.3 Aanvraag betreft vrijstelling en niet tevens bestemmingsplan ����������� 4
2.4 Aanvraag betreft andere besluiten ������������������������������������������������������� 4
2.5 Aanvraag betreft ontheffing en niet tevens bestemmingsplan ������������ 4
2.6 Aanvraag betreft twee vrijstellingsbesluiten ����������������������������������������5
3 Belanghebbende 7
3.1 Erfgenaam ����������������������������������������������������������������������������������������������7
3.2 Aanvrager volgens kadaster geen eigenaar ��������������������������������������������7
3.3 Derdebelanghebbende o.g.v. planschadeverhaalsovereenkomst �����������7
3.4 Derdebelanghebbende o.g.v. samenwerkingsovereenkomst ���������������� 8
3.5 Geen derdebelanghebbende ondanks planschadeverhaalsovereenkomst ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
4 Adviseur 9
4.1 Keuze adviseur �������������������������������������������������������������������������������������� 9
4.2 Onafhankelijkheid - onpartijdigheid ����������������������������������������������������� 9
4.2.1 Schijn van partijdigheid ������������������������������������������������������������������������ 9
4.2.2 Adviseur als vertegenwoordiger b&w ��������������������������������������������������10
4.2.3 Onvoldoende onafhankelijk �����������������������������������������������������������������10
4.2.4 Geen vooringenomenheid wegens andere werkzaamheden ���������������� 11
4.2.5 Onafhankelijk en uitvoeren andere werkzaamheden �������������������������� 11
4.2.6 Onafhankelijk na uitvoeren planschaderisicoanalyse ������������������������� 12
4.2.7 Onafhankelijke adviseur versus gemachtigde ������������������������������������� 12
4.2.8 Deskundigheid en opleiding ����������������������������������������������������������������� 12
4.2.9 Bij gemeente werkzame deskundige ���������������������������������������������������� 13
4.3 Adviseur c.q. taxateur ��������������������������������������������������������������������������� 13
4.3.1 Taxateur van buiten de regio ���������������������������������������������������������������� 13
4.3.2 Geen plaatselijke taxateur ingeschakeld ���������������������������������������������14
4.3.3 Deskundigheid taxateur �����������������������������������������������������������������������14
4.4 Inschakelen andere adviseur ����������������������������������������������������������������14
4.4.1 Inschakelen tweede deskundige ����������������������������������������������������������14
4.4.2 Besluit volgens advies tweede adviseur die in vergelijkbare gevallen al had geadviseerd �������������������������������������������������������������������������� 15
4.4.3 Nieuwe adviseur na tussenuitspraak ��������������������������������������������������� 15
4.4.4 Inwinnen advies bij andere deskundige zonder deskundige te benoemen als adviseur �������������������������������������������������������������������������16
4.4.5 Inschakelen adviseur voor second opinion ������������������������������������������16
4.4.6 Benoeming nieuwe adviseur ���������������������������������������������������������������� 17
5 Advies en/of taxatie 19
5.1 Advies ���������������������������������������������������������������������������������������������������19
5.1.1 Innerlijk tegenstrijdig advies ���������������������������������������������������������������19
5.1.2 Geen aanknopingspunt voor twijfel aan juistheid en volledigheid advies ����������������������������������������������������������������������������������������������������19
5.1.3 Advies onvoldoende zorgvuldig �����������������������������������������������������������20
5.1.4 Inzichten deskundige gebaseerd op kennis, ervaring en intuïtie �������� 21
5.1.5 Geen schending beginsel hoor en wederhoor �������������������������������������� 21
5.2 Taxatie c.q. schadeberekening �������������������������������������������������������������22
5.2.1 Taxatie voldoende inzichtelijk �������������������������������������������������������������22
5.2.2 Uitgangspunt taxatie en wijze van taxatie ������������������������������������������23
5.2.3 Schadeberekening volledig en zorgvuldig ��������������������������������������������23
5.2.4 Taxatie onvoldoende duidelijk en controleerbaar �������������������������������24
5.2.5 Besluit op basis van advies van adviseur ���������������������������������������������24
6 Besluit op aanvraag en bezwaar en beroep 27
6.1 Besluit b&w/raad op aanvraag in eerste aanleg �����������������������������������27
6.1.1 Motivering b&w afwijken van advies eerste adviseur ������������������������� 27
6.2 Bezwaar en besluit b&w/raad op bezwaar ������������������������������������������� 27
6.2.1 Horen belanghebbende na nieuw advies van de adviseur ������������������� 27
6.2.2 Nader ambtelijk advies na advies bezwarencommissie ����������������������28
6.2.3 Aannemelijk maken correcte verzending bezwaarschrift �������������������28
6.2.4 Onafhankelijkheid secretaris bezwarencommissie �����������������������������29
6.3 Beroep en uitspraak rechter op beroep ������������������������������������������������29
6.3.1 Zelf in zaak voorzien door rb? ��������������������������������������������������������������29
6.3.2 Reikwijdte beroepsgronden ���������������������������������������������������������������� 30
6.3.3 Reikwijdte bevoegdheid rb toets voorzienbaarheid ��������������������������� 30
6.3.4 Rb voorziet zelf in niet betwiste omzetschade ����������������������������������� 30
6.3.5 Rb bepaalt ten onrechte zelf tegemoetkoming in planschade ������������� 31
6.3.6 Reikwijdte beroepsgronden en eerder inhoudelijk oordeel AbRS ������� 31
6.3.7 Tegen besluit op bezwaar staat beroep open bij rb ������������������������������ 31
6.3.8 Aanvang beroepstermijn na kennisneming besluit door gemachtigde ����������������������������������������������������������������������������������������������������������32
6.3.9 Niet terughoudend getoetst door rb en onjuiste toetsingsmaatstaf ���32
6.3.10 Bevoegdheid bestuursrechter planschadeverhaal �������������������������������33
6.4 Besluit b&w/raad na uitspraak rechter ������������������������������������������������33
6.4.1 Terugkomen op raadsbesluit planschadevergoeding en vertrouwensbeginsel ����������������������������������������������������������������������������������������33
6.4.2 Lagere tegemoetkoming o.g.v. herroepen besluit na tussenuitspraak 34
6.4.3 Terugkomen op tussenuitspraak alleen in zeer uitzonderlijk geval ��� 34
6.4.4 Onjuiste uitvoering gegeven aan rb-uitspraak ������������������������������������ 34
6.4.5 Nader advies en hoorplicht na tussenuitspraak AbRS ������������������������35
6.5 Herroeping besluit ��������������������������������������������������������������������������������35
6.5.1 Geen nieuwe feiten en omstandigheden ����������������������������������������������35
6.5.2 Herziening uitspraak i.v.m. waardevermindering WOZ-beschikking ��36
6.6 Voorlopige voorziening �������������������������������������������������������������������������36
6.6.1 Verzoek om voorlopige voorziening �����������������������������������������������������36
6.7 Termijnen ����������������������������������������������������������������������������������������������37
6.7.1 Termijn EVRM en minnelijk overleg ����������������������������������������������������37
6.7.2 Redelijke termijn (oud) EVRM ��������������������������������������������������������������37
6.7.3 Dwangsom bij niet tijdig beslissen ����������������������������������������������������� 38
6.7.4 Procedureregeling en termijnen van orde ��������������������������������������������39
6.7.5 Termijn nemen besluit op aanvraag - prematuur ingesteld beroep �����39
7 Causaal verband 41
7.1 Geen (onderdeel) planologische maatregel ������������������������������������������41
7.1.1 Geen schadeoorzaak als genoemd in artikel 6.1 Wro ���������������������������41
7.1.2 Ontbreken planologische maatregel ���������������������������������������������������41
7.1.3 Geen onderdeel bestemmingsplanprocedure ��������������������������������������42
7.1.4 Geen onderdeel vrijstellingsbesluit �����������������������������������������������������42
7.1.5 Verkeersmaatregel niet o.g.v. planologische maatregel �����������������������42
7.1.6 Gebouwd in afwijking van vrijstelling �������������������������������������������������42
7.1.7 Afwijzen aanvraag wegens niet onherroepelijk bestemmingsplan ���� 43
7.2 Handelwijze personen ������������������������������������������������������������������������� 43
7.2.1 Uitbreiding illegaal grondgebruik ������������������������������������������������������� 43
7.2.2 Opzegging huurovereenkomst is schadeoorzaak �������������������������������� 44
7.2.3 Verhuiskosten �������������������������������������������������������������������������������������� 44
7.2.4 Overschrijding maximale snelheid ������������������������������������������������������ 44
7.2.5 Schade door verkeerde voorlichting projectontwikkelaar ����������������� 45
7.3 Causaal verband en inkomensderving ������������������������������������������������ 45
7.3.1 Aanleg urilift en inkomensschade B&B ����������������������������������������������� 45
7.3.2 Aanleg Rijksweg 11 en inkomensschade hotel-restaurant ������������������ 46
7.3.3 Omzetdaling na openstellen Westerscheldetunnel en staken autoveerdiensten �����������������������������������������������������������������������������������������47
7.3.4 Bouw biomassacentrale en inkomensschade agrariër ������������������������ 48
7.4 Causaal verband - overig ��������������������������������������������������������������������� 49
7.4.1 Ligging woning t.o.v. woningbouw ������������������������������������������������������ 49
7.4.2 Gemist voordeel uit niet aangevangen bedrijfsvoering ���������������������� 49
7.4.3 Ophogen grond betreft uitvoeringshandeling ������������������������������������� 50
7.4.4 Toegenomen concurrentie ������������������������������������������������������������������� 50
7.4.5 Intensivering treinverkeer door wijziging bestemmingsplan ������������ 50
7.4.6 Gemist voordeel uit aangevangen bedrijfsvoering ������������������������������ 51
8 Planologische vergelijking 53
8.1 Planologische maximalisatie ����������������������������������������������������������������53
8.1.1 Uitgangspunt planologische vergelijking ��������������������������������������������53
8.1.2 Kleine gebouwtjes van openbaar nut ���������������������������������������������������53
8.1.3 Reikwijdte binnenplanse ontheffing uitbreidingsplan (artikel 49 van de WRO) ����������������������������������������������������������������������������������������� 54
8.1.4 Brochure Bedrijven en milieuzonering VNG ��������������������������������������� 54
8.1.5 Ontbreken gebruiksverbod in bestemmingsplan ������������������������������� 54
8.1.6 Reikwijdte vrijstelling ��������������������������������������������������������������������������55
8.1.7 Schaduwhallen in de vorm van open constructies zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde ��������������������������������������������������������������������������55
8.1.8 Verwijzing naar stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan �������������56
8.1.9 Planologische bezwaren �����������������������������������������������������������������������56
8.1.10 Onder oude planologie geen zelfstandige bouwmogelijkheid �������������56
8.1.11 Eigendomspositie maakt tweede bedrijfswoning al onwaarschijnlijk 57
8.1.12 Supermarkt, dagwinkels en frituur i.p.v. sportcomplex of school ������ 58
8.2 Maximale mogelijkheden na benutten vrijstelling ex artikel 19 van de WRO ������������������������������������������������������������������������������������������������ 58
8.2.1 Mogelijkheden bestemmingsplan nog benutbaar na verlening vrijstelling ������������������������������������������������������������������������������������������� 58
8.2.2 Realiseren bedrijfsbestemming uitgesloten na vrijstelling voor appartement ����������������������������������������������������������������������������������������59
8.2.3 Maximale mogelijkheden bestemmingsplan na verlening vrijstelling ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
8.3 Elkaar opvolgende planologische maatregelen ���������������������������������� 60
8.3.1 Vrijstellingsbesluit en later vastgesteld bestemmingsplan ��������������� 60
8.3.2 Per maatregel een planologisch vergelijking �������������������������������������� 60
8.3.3 Vergelijking vrijstelling met geldend bestemmingsplan ��������������������� 61
8.3.4 Vrijstelling en opvolgend bestemmingsplan ��������������������������������������� 61
8.4 Binnenplanse afwijkings-, ontheffings- of vrijstellingsbevoegdheden (artikel 6.1 Wro) ������������������������������������������������������������������������������62
8.4.1 Binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden �������������������������������������������62
8.4.2 Ontheffing in bouwverordening niet meenemen in planologische vergelijking ������������������������������������������������������������������������������������������63
8.5 Binnenplanse afwijkings-, ontheffings- of vrijstellingsbevoegdheden (artikel 49 van de WRO) ����������������������������������������������������������������63
8.5.1 Binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden onder artikel 49 van de WRO meenemen �����������������������������������������������������������������������������������63
8.5.2 Ontheffingsmogelijkheden in bouwverordening voor eigen perceel �� 64
8.5.3 Binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden meenemen (artikel 49 van de WRO) ������������������������������������������������������������������������������������������65
8.6 Wijzigingsbevoegdheden ����������������������������������������������������������������������65
8.6.1 Wijzigings- en ontheffingsbevoegdheid �����������������������������������������������65
8.7 Uit te werken bestemming (artikel 6.1 Wro) �����������������������������������������65
8.7.1 Uit te werken bestemming �������������������������������������������������������������������65
8.7.2 Maximale invulling uit te werken bestemming na verlening vrijstelling ex artikel 19 van de WRO �������������������������������������������������������� 66
8.7.3 Uit te werken bestemming en directe planschade �������������������������������67
8.7.4 Redelijke invulling uitwerkingsregels ������������������������������������������������ 68
8.8 Uit te werken bestemmingsplannen (artikel 49 van de WRO) ����������� 68
8.8.1 Maximale mogelijkheden uit te werken bestemming relevant ���������� 68
8.9 Bouwverordening ���������������������������������������������������������������������������������69
8.9.1 Aanvullende werking bouwverordening ����������������������������������������������69
8.9.2 Maximale mogelijkheden op grond bouwverordening ������������������������69
8.9.3 Aanvullende werking bouwverordening rooilijnen �����������������������������70
8.10 Overgangsrecht �������������������������������������������������������������������������������������70
8.10.1 Geen verminderde mogelijkheden oprichten bijgebouwen �����������������70
8.11 Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ������������������������������� 71
8.11.1 Realiseren ijsbaan niet uitgesloten te achten �������������������������������������� 71
8.11.2 Vervangende nieuwbouw na sloop niet uitgesloten te achten ������������ 71
8.11.3 Woningbouw nabij bedrijf niet uitgesloten te achten �������������������������� 72
8.11.4 Bedrijfsgebouw op tussenliggend parkeerterrein niet uitgesloten ����72
8.11.5 Bebouwing onwaarschijnlijk door privaatrechtelijke belemmeringen 73
8.11.6 Vrijstelling bouwverordening onder oude planologie onwaarschijnlijk �����������������������������������������������������������������������������������������������73
8.11.7 Realisering veldschuren e.d. op tussenliggende gronden niet onwaarschijnlijk ���������������������������������������������������������������������������������������74
8.11.8 Eigendomssituatie sluit bedrijfsgebouw niet uit ���������������������������������74
8.11.9 Gebruik als militair terrein niet uitgesloten te achten ������������������������75
8.11.10 Rij verlichtingsmasten niet uitgesloten te achten �������������������������������76
8.11.11 Welstandbeleid sluit grotere hoogte niet uit ���������������������������������������76
8.11.12 Realiseren winkelbestemming niet uitgesloten te achten �������������������76
8.11.13 Lessenaarsdak sportzaal niet uitgesloten te achten ��������������������������� 77
8.11.14 Melkstal op tussenliggende gronden niet uitgesloten te achten ��������� 77
8.11.15 Realisering niet onwaarschijnlijk door privaat- en publiekrechtelijke beperkingen �������������������������������������������������������������������������������������78
8.11.16 Niet rendabele glastuinbouw niet uitgesloten te achten ���������������������78
8.11.17 Vervangende bebouwing niet uitgesloten te achten ����������������������������78
8.11.18 Stacaravan van 5 m hoog niet uitgesloten te achten ���������������������������79
8.12 Geobjectiveerde planologische vergelijking, geen vergelijking feitelijke situaties ���������������������������������������������������������������������������������79
8.12.1 Planschade ook mogelijk bij gebruik in strijd met bestemming ���������79
8.12.2 Typen en prijsklassen nieuwe woningen planologisch niet relevant � 80
8.12.3 Verwaarloosde staat oude huizen planologisch niet relevant ������������ 80
8.12.4 Schade weggenomen door gebruiksvoorschriften met dB-norm? �������81
8.12.5 Uitgaan van planologie en niet van daarmee strijdige feitelijke situatie ��������������������������������������������������������������������������������������������������81
8.12.6 Feitelijke situatie niet relevant voor planologische vergelijking ��������81
8.12.7 Uitzichtverlies door plezierjachten planologisch niet seizoensgebonden ��������������������������������������������������������������������������������������������������82
8.12.8 Geobjectiveerde vergelijking oude en nieuwe planologie �������������������82
8.13 Planologische voor- en nadelen ����������������������������������������������������������� 83
8.13.1 Voordeelsverrekening BV en enig aandeelhouder: vereenzelviging aanvragers ������������������������������������������������������������������������������������������� 83
8.13.2 Voordeel bestemming maatschappelijk versus wonen ����������������������� 83
8.13.3 Verrekening bestemming wonen versus agrarisch ����������������������������� 84
8.13.4 Grondslag verrekening planologische voor- en nadelen in Bro ���������� 84
8.13.5 Voordeel wegens ruimere situeringsmogelijkheden bijgebouwen ����� 84
9 Planologische schadecomponenten 87
9.1 Verkeer - geluid - fijnstof ����������������������������������������������������������������������87
9.1.1 Verkeersaantrekkende werking medisch centrum ������������������������������87
9.1.2 Reële prognose verkeersintensiteit �����������������������������������������������������87
9.1.3 Reële prognose geluidsbelasting schutterij versus milieuvergunning 88
9.1.4 Wegtype en geëigend snelheidsregime bij wegaanleg ����������������������� 88
9.1.5 Gebruiksintensiteit weg voor vrijstaande villa’s versus zomerhuizen 89
9.1.6 Voordeel geluidwerend scherm ����������������������������������������������������������� 89
9.1.7 Omzetdaling o.g.v. reële prognose aantal motorvoertuigen ���������������� 90
9.1.8 Reële prognoses overlast geluid en fijnstof ���������������������������������������� 90
9.1.9 Geluid ����������������������������������������������������������������������������������������������������91
9.2 Uitzicht - inkijk - (zon)lichttoetreding ��������������������������������������������������91
9.2.1 Vergroten aantal bouwlagen en privacy / inkijk ����������������������������������91
9.2.2 Uitbreiding hotel en uitzichtverlies �����������������������������������������������������92
9.2.3 Privacyverlies ook mogelijk op afstand van 70 m �������������������������������92
9.2.4 Ook uitzichtverlies door al toegestane bouwwerken ���������������������������93
9.2.5 Aantasting privacy door woonzorgcomplex ondanks afstand �������������93
9.2.6 Verdiscontering bestaand privacyverlies door inkijk vanaf openbare weg ����������������������������������������������������������������������������������������������������93
9.2.7 Vrij en onbelemmerd uitzicht? ������������������������������������������������������������ 94
9.2.8 Uitzicht op bouwwerken versus boomkwekerij ��������������������������������� 94
9.2.9 Uitzichtverlies door woningen i.p.v. stellages tuincentrum ��������������� 94
9.2.10 Voorheen bebouwing op kortere afstand – geen uitzichtverlies ���������95
9.2.11 Privacyverlies ook bij woongebouwen op meer dan 30 m �������������������95
9.3 Beperking mogelijkheden eigen bedrijf ���������������������������������������������� 96
9.3.1 Geen schade i.v.m. omzet niet afhankelijk van zichtlocatie ���������������� 96
9.3.2 Vervallen gebruiksmogelijkheden geen planologische verslechtering
������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96
9.3.3 Geen beperking uitbreidingsmogelijkheden agrarisch bedrijf door woning ������������������������������������������������������������������������������������������������� 96
9.3.4 Feitelijk vergund veebestand en toepassing milieueisen ��������������������97
9.3.5 Uitoefening muziekstudio behoorde tot planologische mogelijkheden ��97
9.4 Situering en omgevingskarakteristiek ������������������������������������������������ 98
9.4.1 Omrijden na ombouw Rijksweg A2 en geïsoleerde ligging ����������������� 98
9.5 Overige schadecomponenten �������������������������������������������������������������� 98
9.5.1 Waterstaatsbestemming niet waardeverlagend ��������������������������������� 98
9.5.2 Aantasting aanzicht woning niet relevant ������������������������������������������ 99
9.5.3 Technische milieunormen relevant voor bedrijfstypen en overlast ��� 99
9.6 Masten, windturbines ������������������������������������������������������������������������100
9.6.1 GSM-mast op afstand van meer dan 160 m ����������������������������������������100
9.6.2 Geluidhinder en schaduwwerking door windturbines ����������������������100
9.7 Tussenliggende gronden �������������������������������������������������������������������� 101
9.7.1 Geluidhinder en schaduwwerking door windturbines ���������������������� 101
9.7.2 Reikwijdte planologische vergelijking ����������������������������������������������� 101
9.7.3 Gewassen en bebouwing op tussenliggende gronden en uitzicht ����� 102
9.7.4 Tussenliggende bebouwing matigt invloed van nieuwe woonwijk ��� 102
10 Schadeberekening 103
10.1 Keuze taxatiemethode ������������������������������������������������������������������������103
10.1.1 Vrije keuze taxatiemethode ����������������������������������������������������������������103
10.1.2 Geen schade gelet op rentabiliteit realiseren vervallen mogelijkheden ������������������������������������������������������������������������������������������������������103
10.2 Peildatum �������������������������������������������������������������������������������������������104
10.2.1 Peildatum vermogensschade c.q. inkomensschade ���������������������������104
10.3 Referentieobjecten �����������������������������������������������������������������������������105
10.3.1 Geen taxatie of referentieobject vereist ingeval geen planologisch nadeel �������������������������������������������������������������������������������������������������105
10.3.2 Aan koopsom object komt enige betekenis toe bij waardebepaling ��105
10.3.3 Relatief belang referentietransacties ������������������������������������������������106
10.3.4 Vergelijkbare referentieobjecten �������������������������������������������������������106
10.4 Residuele waardebepaling ����������������������������������������������������������������� 107
10.4.1 Residuele waardebepaling bij vervallen bouwmogelijkheden ���������� 107
10.4.2 Hoogste waarde volgens residuele grondwaarde ������������������������������ 107
10.5 Rentabiliteit benutten vervallen mogelijkheden �������������������������������108
10.5.1 Rentabiliteit realiseren vervallen gebruiksmogelijkheden ���������������108
10.5.2 Rentabiliteit realiseren vervallen mogelijkheden voor appartementen
������������������������������������������������������������������������������������������������108
10.5.3 Rentabiliteit realiseren vervallen mogelijkheden voor vrijstaande
woningen ��������������������������������������������������������������������������������������������109
10.6 Huurwaardeberekening ���������������������������������������������������������������������109
10.6.1 Kamerverhuur geeft hoogste waarde �������������������������������������������������109
10.7 Vervangingswaarde ���������������������������������������������������������������������������� 110
10.7.1 Incourante onroerende zaak �������������������������������������������������������������� 110
10.8 Inkomensderving - omzetdaling ��������������������������������������������������������� 110
10.8.1 Grondslag berekening omzetderving hotel-restaurant ��������������������� 110
10.9 Voordeelsverrekening ������������������������������������������������������������������������� 111
10.9.1 Voor- en nadelen betrekken in taxatie ������������������������������������������������ 111
10.9.2 Per saldo geen planologisch nadeliger positie ������������������������������������ 111
10.9.3 Per saldo geen waardedaling ���������������������������������������������������������������112
10.9.4 Per saldo geen nadeel ��������������������������������������������������������������������������112
10.10 Nadere onderbouwing waarde vereist ������������������������������������������������113
10.10.1 Geringe schade vergoedbaar o.g.v. artikel 49 van de WRO ������������������113
10.10.2 Taxatie bestemming sportterrein versus agrarisch vereist voor inzicht waarde ������������������������������������������������������������������������������������113
10.10.3 Taxatie adviseur versus taxatierapport aanvrager behoeft nadere verklaring ������������������������������������������������������������������������������������������� 114
10.10.4 Situeringswaarde ������������������������������������������������������������������������������� 114
10.11 Taxatiegrondslag - taxatiemethode �����������������������������������������������������115
10.11.1 Agrarische bestemming bepalend en niet feitelijk gebruik als tuin ���115
10.11.2 Grondslag en taxatiemethode �������������������������������������������������������������115
10.11.3 Subjectieve elementen niet relevant voor taxatie ����������������������������� 116
10.11.4 Subjectieve beleving impopulaire bestemming niet relevant ���������� 116
10.11.5 Taxatieverschillen diverse deskundigen binnen aanvaardbare marges �������������������������������������������������������������������������������������������������117
10.12 Geen taxatie vereist �����������������������������������������������������������������������������117
10.12.1 Geen taxatie vereist bij gebreke van planologisch nadeliger situatie 117
10.12.2 Tijdelijke waardedaling ���������������������������������������������������������������������� 118
10.13 Taxatieverschillen - tegenadvies �������������������������������������������������������� 118
10.13.1 Tegenadvies aanvrager en ontbreken onderbouwing in quickscan �� 118
10.13.2 Taxatieverschillen binnen aanvaardbare marges ������������������������������ 118
10.14 Betekenis WOZ-waarde ���������������������������������������������������������������������� 119
10.14.1 Feitelijke situatie grondslag WOZ-waarde ����������������������������������������� 119
10.14.2 Verlaging WOZ-waarde ����������������������������������������������������������������������� 119
10.14.3 Discrepantie daling WOZ-waarde en planschadetaxatie ������������������� 120
10.14.4 Motivering discrepantie WOZ-waarde en planschadetaxatie ����������� 120
10.15 Risicoanalyse planschade �������������������������������������������������������������������121
10.15.1 Indicatief karakter risicoanalyse planschade ������������������������������������121
11 Actieve risicoaanvaarding (voorzienbaarheid) 123
11.1 Peildatum voorzienbaarheid �������������������������������������������������������������� 123
11.1.1 Datum tekenen koopovereenkomst door aanvrager �������������������������� 123
11.1.2 Aankoopdatum eigen perceel ������������������������������������������������������������� 123
11.1.3 Verbouwing woning na peildatum voorzienbaarheid ������������������������ 124
11.1.4 Geen toepassing regel Schouwen-Duiveland ������������������������������������� 124
11.1.5 Datum ondertekenen koopovereenkomst ������������������������������������������ 125
11.2 Streekplan ������������������������������������������������������������������������������������������ 125
11.2.1 Woonwijk voorzienbaar o.g.v. streekplan ������������������������������������������� 125
11.2.2 Uitbreiding bedrijventerrein voorzienbaar o.g.v. streekplan ������������� 125
11.2.3 Woningbouw voorzienbaar o.g.v. streekplan �������������������������������������� 126
11.3 Structuurplan ������������������������������������������������������������������������������������� 126
11.3.1 Omleidingsweg voorzienbaar o.g.v. structuurplan ����������������������������� 126
11.3.2 Voorzienbaar o.g.v. structuurplan ������������������������������������������������������ 127
11.4 (Voor)ontwerpbestemmingsplan �������������������������������������������������������� 127
11.4.1 Voorzienbaar o.g.v. voorontwerpbestemmingsplan / vertrouwensbeginsel ���������������������������������������������������������������������������������������������� 127
11.4.2 Rondweg voorzienbaar o.g.v. ontwerpplan ����������������������������������������� 128
11.5 Bestemmingsplan ������������������������������������������������������������������������������� 129
11.5.1 Voorzienbaar o.g.v. niet goedgekeurd bestemmingsplan ������������������� 129
11.6 Wijzigingsbevoegdheid ���������������������������������������������������������������������� 129
11.6.1 Woonwijk voorzienbaar o.g.v. wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplan ������������������������������������������������������������������������������������������� 129
11.7 Beleidsregels artikel 19 van de WRO ��������������������������������������������������130
11.7.1 Woonwijk voorzienbaar o.g.v. wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplan �������������������������������������������������������������������������������������������130
11.8 Exploitatieovereenkomst �������������������������������������������������������������������130
11.8.1 Voorzienbaar bij sluiten exploitatieovereenkomst ����������������������������130
11.9 Trajectnota ������������������������������������������������������������������������������������������131
11.9.1 Voorzienbaar o.g.v. trajectnota ������������������������������������������������������������131
11.10 Huis-aan-huis blad �������������������������������������������������������������������������������131
11.10.1 Voorzienbaar o.g.v. publicaties in huis-aan-huis-blad �������������������������131
11.11 Koopovereenkomst ����������������������������������������������������������������������������� 132
11.11.1 Actieve risicoaanvaarding o.g.v. bepaling in koopovereenkomst ������ 132
11.12 Voorzienbaar uit anderen hoofde ������������������������������������������������������ 133
11.12.1 Voorzienbaar door eigen mededeling in aanvraag ����������������������������� 133
11.12.2 Geen gerechtvaardigd vertrouwen o.g.v. mededeling ambtenaar ������ 133
11.13 Gedeeltelijke voorzienbaarheid planwijziging ����������������������������������134
11.13.1 Aftrek 60% wegens gedeeltelijk voorzienbaar onvoldoende inzichtelijk ����������������������������������������������������������������������������������������������������134
11.13.2 Woonzorgcomplex gedeeltelijk voorzienbaar o.g.v. wijzigingsbevoegdheid
�������������������������������������������������������������������������������������������134
11.14 Geen voorzienbaarheid ���������������������������������������������������������������������� 135
11.14.1 Niet voorzienbaar o.g.v. vrijstellingsprocedure en agendering raadsvergadering ������������������������������������������������������������������������������� 135
11.14.2 Onvoldoende concrete toelichting bestemmingsplan - niet voorzienbaar
���������������������������������������������������������������������������������������������� 135
11.14.3 Niet voorzienbaar o.g.v. behandeling raadsvergadering en bewonersbrief
��������������������������������������������������������������������������������������������� 136
11.14.4 Woningbouw niet voorzienbaar i.v.m. ligging buiten plangebied structuurvisie ������������������������������������������������������������������������������������� 137
11.14.5 Nieuwbouw niet voorzienbaar o.g.v. publicatie gemeentelijke website
����������������������������������������������������������������������������������������������������� 137
11.14.6 Bestemmingswijziging bouwterrein niet voorzienbaar op aankoopdatum
��������������������������������������������������������������������������������������������������138
12 Passieve risicoaanvaarding (verwijtbaar stilzitten) 139
12.1 Voldoende concrete pogingen om vervallen mogelijkheden alsnog
te benutten ����������������������������������������������������������������������������������������� 139
12.1.1 Concrete poging om deel van oude mogelijkheden te benutten �������� 139
12.2 Geen concrete pogingen om vervallen mogelijkheden alsnog te benutten ��������������������������������������������������������������������������������������������� 139
12.2.1 Geen concrete poging benutten na voorzienbaarheid wijziging
o.g.v. startnotitie �

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Planschade