Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Evenementen

Paperback Nederlands 2015 9789491930362
Niet leverbaar.

Samenvatting

In 'Evenementen' (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 7) worden wetten met betrekking tot evenementen uitgebreid toegelicht. Ook wordt het concept van een evenement besproken en de toepasbaarheid daarvan door de gemeente.

Alle aspecten die aan de orde komen bij het organiseren van een evenement worden afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang besproken. Daarbij worden tevens relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen, ontheffingen en processen. Tevens worden de verschillende juridische grondslagen van evenementen en de verscheidenheid aan aanpalende wet- en regelgeving uitgebreid toegelicht.

Daarnaast wordt het bestuurlijke en juridische proces van beoordeling van de aanvraag evenementenvergunning, de regie, de advisering en de uiteindelijke besluitvorming en vergunningverlening nader toegelicht mede aan de hand van toepasselijke en actuele jurisprudentie.

Dit boek vormt een leidraad voor alle praktische aspecten die aan de orde komen bij het organiseren van een evenement. Te denken valt aan veiligheidsplannen, crowd management fasering en relevante vergunningsvoorschriften.

Specificaties

ISBN13:9789491930362
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:279
Druk:1
Verschijningsdatum:1-9-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Frank Joosten

Frank Joosten is al vele jaren werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten, eerst als gemeentelijk beleidsmedewerker opebare orde en veiligheid, vervolgens als adviseur en later als directeur bij een detacheringsbureau. Sinds 2003 is hij eigenaar/directeur van het bureau F. Joosten Advies, advies- en trainingscentrum voor bijzondere wetten.

Andere boeken door Frank Joosten

Inhoudsopgave

Voorwoord V
Serie Bijzondere Wetgeving XVIII
Over de auteur XXII
Lijst met afkortingen XXIV

1 Inleiding 1
2 Definitie evenement 3
2.1 Algemeen3
2.2 Besloten feesten 4
2.3 Activiteiten binnen de normale bedrijfsvoering 4
3 Categorisering evenementen 5
4 Meldings- en vergunningplichtige evenementen 8
5 Europese dienstenrichtlijn 10
6 Termijnen indienen vergunningaanvragen 11
6.1 Algemeen 11
6.2 Vooraankondiging evenement 12
7 Functies van evenementen 14
7.1 Algemeen 14
7.2 Sociaal-maatschappelijke functie14
7.3 Toeristisch-recreatieve functie 14
7.4 Culturele functie 14
7.5 Economische functie 14
7.6 Promotionele functie 15
8 Wettelijke kaders 16
8.1 Algemeen 16
8.2 Algemene Plaatselijke Verordening 16
8.3 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 16
8.3.1 Algemeen 16
8.3.2 Aanvraag 17
8.3.3 Advisering 17
8.3.4 Inhoud van de beschikking 18
8.3.5 Voorschriften en beperkingen 18
8.3.6 Controle op naleving voorschriften 19
8.4 Gemeentewet ����������������������������������������������������������������������������������������19
8.5 Brandbeveiligingsverordening ������������������������������������������������������������� 21
8.5.1 Algemeen ���������������������������������������������������������������������������������������������� 21
8.5.2 Toezicht op de naleving ������������������������������������������������������������������������22
8.5.3 Strafbepaling ����������������������������������������������������������������������������������������23
8.6 Bouwbesluit 2012 ����������������������������������������������������������������������������������23
8.7 Woningwet en Bouwverordening ���������������������������������������������������������23
8.8 Wet milieubeheer ����������������������������������������������������������������������������������25
8.9 Arbeidsomstandighedenwet ����������������������������������������������������������������26
8.9.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������26
8.9.2 Publiek als risicofactor �������������������������������������������������������������������������27
8.9.3 Voorzieningen ���������������������������������������������������������������������������������������28
8.9.4 Risico-inventarisatie en -evaluatie ������������������������������������������������������28
8.9.5 Samenwerking tussen werkgevers �������������������������������������������������������28
8.9.6 Melden van gevaarlijke omstandigheden door het publiek �����������������29
8.9.7 Bedrijfshulpverlening ���������������������������������������������������������������������������29
8.9.8 Stilleggen van het werk ������������������������������������������������������������������������29
8.10 Vuurwerkbesluit �����������������������������������������������������������������������������������29
8.11 Wet Luchtvaart ������������������������������������������������������������������������������������� 31
8.12 Wet geluidhinder ���������������������������������������������������������������������������������� 31
8.13 Wegenverkeerswet 1994 ����������������������������������������������������������������������� 31
8.14 Winkeltijdenwet ����������������������������������������������������������������������������������� 31
8.15 Zondagswet ������������������������������������������������������������������������������������������ 31
8.16 Drank- en Horecawet ����������������������������������������������������������������������������32
8.16.1 Artikel 35-ontheffing ����������������������������������������������������������������������������32
8.16.2 Jaarlijks terugkerende evenementen ��������������������������������������������������37
8.16.3 Alcoholverstrekking en gedrag van bezoekers ����������������������������������� 38
8.17 Wet op de kansspelen ���������������������������������������������������������������������������39
8.18 Warenwet ��������������������������������������������������������������������������������������������� 40
8.19 Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen ����������������������������������� 40
8.19.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������� 40
8.19.2 Speelinrichtingen �������������������������������������������������������������������������������� 40
8.19.3 Trampolines en skateboardbanen ��������������������������������������������������������41
8.19.4 Speelinrichtingen voor gehandicapten ������������������������������������������������41
8.19.5 Kunstwerken ����������������������������������������������������������������������������������������41
8.19.6 Bungeejumpen, airdiving, abseilen en tokkelen ����������������������������������41
8.19.7 Watertoestellen ������������������������������������������������������������������������������������41
8.20 Openluchtrecreatie �������������������������������������������������������������������������������41
8.21 Wet ruimtelijke ordening ����������������������������������������������������������������������42
8.22 Flora- en faunawet ��������������������������������������������������������������������������������42
8.23 Politiewet 2012 ������������������������������������������������������������������������������������� 44
8.24 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus ������� 45
8.25 Legesverordening �������������������������������������������������������������������������������� 46
8.26 Precarioverordening ���������������������������������������������������������������������������� 46
8.27 Wet veiligheidsregio’s �������������������������������������������������������������������������� 46
8.27.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������� 46
8.27.2 GRIP ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 51
8.28 Bestuur veiligheidsregio �����������������������������������������������������������������������53
8.28.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������53
8.28.2 Taken bestuur �������������������������������������������������������������������������������������� 54
8.29 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ������������������������������55
8.29.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������55
8.29.2 Reikwijdte Wabo �����������������������������������������������������������������������������������55
9 Evenementenkalender 57
10 Evenementenbeleid 59
11 Uitgangspunten en doelstellingen van het evenementenbeleid 61
12 Effecten evenementenbeleid 63
13 Stimuleren van kwaliteit en diversiteit 64
14 Spreiding van evenementen 65
15 Seizoensverlengende evenementen 66
16 Voorbereiding op evenementen 67
17 Organisatie 69
18 Betrokken partijen, taken en verantwoordelijkheden 71
18.1 Algemeen ���������������������������������������������������������������������������������������������� 71
18.2 Organisator ������������������������������������������������������������������������������������������� 71
18.3 Gemeentebestuur ���������������������������������������������������������������������������������72
18.4 Eigenaar evenementenlocatie ��������������������������������������������������������������74
18.5 Politie ����������������������������������������������������������������������������������������������������74
18.6 Brandweer ��������������������������������������������������������������������������������������������75
18.7 GHOR ����������������������������������������������������������������������������������������������������75
18.8 Bouw- en Woningtoezicht ���������������������������������������������������������������������82
18.9 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) ���������������������������������������82
18.10 Milieudienst �����������������������������������������������������������������������������������������82
18.11 Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) ������������������������������������������ 83
18.12 Kustwacht �������������������������������������������������������������������������������������������� 83
18.13 VROM-Inspectie ����������������������������������������������������������������������������������� 84
18.14 Arbeidsinspectie ���������������������������������������������������������������������������������� 84
18.15 Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ���������������������������� 84
18.16 Decentrale toezichthouders ���������������������������������������������������������������� 84
19 Valkuilen en kritische factoren 85
19.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������� 85
19.2 Politiek-maatschappelijke factoren ���������������������������������������������������� 86
19.3 Overige risicofactoren ��������������������������������������������������������������������������87
20 De aanvraag 88
21 Inhoud aanvraag 89
22 Beoordeling aanvraag 91
23 Publicatie aanvraag en mogelijkheid van indienen zienswijzen 92
24 Organisatie van de vergunningverlening 93
24.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������93
24.2 Kwantitatieve risicoanalyse ���������������������������������������������������������������� 94
25 Evenementen en algemene risico's 96
26 Evenementenbeleid en evenementenvergunningenbeleid 97
27 Kennis over de omgang met evenementen en risico’s 99
28 Ontwikkelingen in Rotterdam na bevrijdingsfestival en strandrellen Hoek van Holland 101
29 Verschillende belangen 102
30 Kwaliteit versus kwantiteit 103
31 Steeds vaker Risk based 104
32 Beperkte multidisciplinaire samenwerking 105
33 Verantwoordelijkheid en betrokkenheid 106
34 De rol van de driehoek 107
35 Versnipperde kennis en ervaring en weinig houvast 108
36 Beperkt verbinden van regionale en lokale ervaring en
expertise 110
37 De vergunning als instrument 111
38 Niet verlenen vergunning 112
39 Twijfels bij afdwingbaarheid vergunningsvoorschriften 113
40 Evenementen bezien in samenhang 114
41 Effect van een risico 115
42 Beoordeling van de risico’s 122
42.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 122
42.2 Klasse A-evenement (regulier evenement) ���������������������������������������� 123
42.3 Klasse B-evenement (aandacht evenement) �������������������������������������� 125
42.4 Klasse C-evenement (risicovol evenement) ���������������������������������������130
43 Samenvatting procedures vergunningverlening
verschillende klassen 134
44 Crowd management 135
44.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 135
44.2 De menigte ������������������������������������������������������������������������������������������ 141
44.3 Communicatie bij grote evenementen (noodsituaties) ���������������������� 141
44.4 Communicatie en nieuwe technologie ����������������������������������������������� 142
45 Crowd control 143
46 Riot control 144
46.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������144
46.2 Love Parade Duisburg Duitsland - wat ging er mis? ��������������������������144
46.3 Pukkelpop 2011 en het gebruik van sociale media ����������������������������� 145
46.4 Pinkpop 2014 - extreme weersomstandigheden ���������������������������������146
47 Crowd dynamics 152
48 Fist-model 153
48.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 153
48.2 Force ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 153
48.3 Information ����������������������������������������������������������������������������������������� 153
48.3.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 153
48.3.2 Het type publiek ���������������������������������������������������������������������������������154
48.3.3 Informatiecentrum �����������������������������������������������������������������������������154
48.3.4 Training en informeren van de medewerkers ������������������������������������ 155
48.3.5 Artiesten ��������������������������������������������������������������������������������������������� 155
48.3.6 Tickets ������������������������������������������������������������������������������������������������ 156
48.3.7 Interventie van medische eenheden �������������������������������������������������� 156
48.3.8 Waarschuwen ������������������������������������������������������������������������������������� 156
48.4 Space ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 156
48.4.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 156
48.4.2 Inrichting van het evenemententerrein ��������������������������������������������� 157
48.4.3 De beweging van het publiek �������������������������������������������������������������� 159
48.4.4 Pressure points ����������������������������������������������������������������������������������� 159
48.4.5 Back-upstroom ������������������������������������������������������������������������������������ 159
48.4.6 Medische faciliteiten �������������������������������������������������������������������������� 159
48.5 Time (tijd) �������������������������������������������������������������������������������������������160
48.5.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������160
48.5.2 Meten ���������������������������������������������������������������������������������������������������161
48.5.3 Vroeg openen en laat sluiten ���������������������������������������������������������������161
49 Te beoordelen aspecten 162
49.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 162
49.2 Afval ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 162
49.3 Bodem en groen ���������������������������������������������������������������������������������� 162
49.3.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 162
49.3.2 Voor- en naschouw ������������������������������������������������������������������������������ 163
49.3.3 Slecht weer ����������������������������������������������������������������������������������������� 163
49.3.4 Bodemverontreiniging ������������������������������������������������������������������������ 163
49.3.5 Indeling evenemententerrein ������������������������������������������������������������� 163
49.3.6 Zwaar verkeer �������������������������������������������������������������������������������������164
49.3.7 Groenbescherming �����������������������������������������������������������������������������164
49.3.8 Looproutes/afzetten kwetsbaar groen �����������������������������������������������164
49.3.9 Calamiteitenroute ������������������������������������������������������������������������������164
49.4 Verkeer, vervoer en bereikbaarheid ��������������������������������������������������� 165
49.5 Verkeersmaatregelen �������������������������������������������������������������������������� 167
49.5.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 167
49.5.2 Wel of geen verkeersbesluit? �������������������������������������������������������������� 167
49.6 Verkeersregelaars ������������������������������������������������������������������������������� 170
49.6.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 170
49.6.2 Toepasselijke wet- en regelgeving ������������������������������������������������������ 173
49.6.3 Grensoverstijgende evenementen ������������������������������������������������������ 173
49.7 Wedstrijd op of aan de weg ����������������������������������������������������������������� 174
49.8 Evenementen op het water ����������������������������������������������������������������� 178
49.9 Bereikbaarheid hulpdiensten �������������������������������������������������������������183
49.10 Geluid ��������������������������������������������������������������������������������������������������184
49.10.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������184
49.10.2 Beoogde effecten ��������������������������������������������������������������������������������184
49.10.3 Juridisch en beleidsmatig kader ��������������������������������������������������������184
49.10.4 Categorieën �����������������������������������������������������������������������������������������185
49.10.4.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������185
49.10.4.2 Categorie A - regulier evenement �������������������������������������������������������185
49.10.4.3 Categorie B - aandachtsevenement ����������������������������������������������������185
49.10.4.4 Categorie C - risicovol evenement ������������������������������������������������������185
49.10.5 Geluidnormen �������������������������������������������������������������������������������������185
49.10.6 Aanvraag ontheffing ��������������������������������������������������������������������������� 187
49.10.7 Afspraken meetpunten en niveau ������������������������������������������������������188
49.10.8 Geluidsmetingen door organisatie �����������������������������������������������������188
49.10.9 Geluidsoverlast door generatoren ������������������������������������������������������188
49.10.10 Positionering geluidsbronnen ������������������������������������������������������������188
49.10.11 Richting geluid ������������������������������������������������������������������������������������188
49.10.12 Geluidsbarrières ��������������������������������������������������������������������������������� 189
49.10.13 Geluidsbegrenzer �������������������������������������������������������������������������������� 189
49.10.14 Klachten wegens geluidsoverlast ������������������������������������������������������� 189
49.11 Energie en veiligheid �������������������������������������������������������������������������� 191
49.11.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 191
49.11.2 Bekabeling ������������������������������������������������������������������������������������������ 191
49.11.3 Gasflessen ������������������������������������������������������������������������������������������� 191
49.12 Water ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 191
49.12.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 191
49.12.2 Watertoevoer �������������������������������������������������������������������������������������� 192
49.12.3 Niet-drinkbaar water �������������������������������������������������������������������������� 193
49.12.4 Waterafvoer/-aansluiting op het vuilwaterriool �������������������������������� 193
49.12.5 Natuurwater en gezondheid ��������������������������������������������������������������� 193
49.12.6 Vetafscheiders ������������������������������������������������������������������������������������ 193
49.12.7 Lekdichte aansluiting ������������������������������������������������������������������������� 193
49.12.8 Collectieve watervoorziening ������������������������������������������������������������� 193
49.12.9 Slangen buiten bereik van het publiek �����������������������������������������������194
49.13 Legionellabesmetting �������������������������������������������������������������������������194
49.13.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������194
49.13.2 Preventie ��������������������������������������������������������������������������������������������� 195
49.13.3 Risicovolle locaties ����������������������������������������������������������������������������� 195
49.13.4 Risicofactoren ������������������������������������������������������������������������������������� 195
49.13.5 Risicobeperkende factoren ����������������������������������������������������������������� 195
49.13.6 Eisen ten aanzien van het leidingwatersysteem ������������������������������� 195
49.13.7 Beheersmaatregelen ���������������������������������������������������������������������������196
49.14 Geneeskundige inzet/EHBO ���������������������������������������������������������������196
49.14.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������196
49.14.2 Calamiteiten ���������������������������������������������������������������������������������������198
49.14.3 Sanitaire voorzieningen ���������������������������������������������������������������������198
49.14.3.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������198
49.14.3.2 Toiletwagens en plaspalen �����������������������������������������������������������������199
49.14.3.3 Voorzieningen voor gehandicapten ����������������������������������������������������199
49.15 Aanvullende voorzieningen bij overnachting ������������������������������������200
49.16 Voedselveiligheid �������������������������������������������������������������������������������� 201
49.17 Hygiëne en inrichting voor 'mobiele en/of tijdelijke' bedrijfsruimten 201
49.18 Extreme hitte bij evenementen ����������������������������������������������������������202
49.18.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������202
49.18.2 Smog ���������������������������������������������������������������������������������������������������203
49.18.3 Maatregelen ����������������������������������������������������������������������������������������203
49.18.4 Koolmonoxide en gezondheid ������������������������������������������������������������205
49.18.5 Risico op gehoorschade ����������������������������������������������������������������������206
49.19 Tatoeëren en piercen ��������������������������������������������������������������������������207
49.19.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������207
49.19.2 Wettelijk vastgelegde leeftijdgrenzen ������������������������������������������������208
49.20 Gebruik plastic bekers tijdens grote evenementen ���������������������������208
49.21 Start- en sluitingstijden ����������������������������������������������������������������������208
49.22 Reclame ����������������������������������������������������������������������������������������������209
49.23 Brandveiligheid ����������������������������������������������������������������������������������209
49.23.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������209
49.23.2 Algemene Plaatselijke Verordening ��������������������������������������������������� 210
49.23.3 Zorg voor het voorkomen en beperken gevaar ����������������������������������� 210
49.23.4 Bouwbesluit 2012 �������������������������������������������������������������������������������� 210
49.23.5 Brandbeveiligingsverordening ������������������������������������������������������������211
49.23.6 Vuurwerkbesluit ��������������������������������������������������������������������������������� 214
49.23.7 Belastend of niet? ������������������������������������������������������������������������������� 214
49.23.8 Werkwijze ������������������������������������������������������������������������������������������� 215
49.23.9 Niet- of nauwelijks belastende evenementen ������������������������������������ 216
49.24 Verbod op glas en blik ������������������������������������������������������������������������� 217
49.25 Luchtruim ������������������������������������������������������������������������������������������� 218
49.25.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 218
49.25.2 Drones �������������������������������������������������������������������������������������������������220
49.26 Lasershows ����������������������������������������������������������������������������������������� 222
49.27 Stiltegebieden ������������������������������������������������������������������������������������� 222
49.28 Natuurgebieden ���������������������������������������������������������������������������������� 222
49.29 Objecten op de openbare weg �������������������������������������������������������������223
49.30 Podia, tenten, tribunes, schermen �����������������������������������������������������223
49.30.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������223
49.30.2 Plattegrond �����������������������������������������������������������������������������������������224
49.30.3 Kermisattracties ���������������������������������������������������������������������������������224
49.31 Communicatie �������������������������������������������������������������������������������������224
49.31.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������224
49.31.2 Evenementenkalender �����������������������������������������������������������������������225
49.31.3 Evenementenborden ��������������������������������������������������������������������������225
49.31.4 Regionale media ���������������������������������������������������������������������������������225
49.32 Communicatie aan bezoekers ������������������������������������������������������������225
49.33 Informatie aan bewoners/bedrijven ��������������������������������������������������225
49.34 Klachten ����������������������������������������������������������������������������������������������226
49.35 Vuurwerk ��������������������������������������������������������������������������������������������226
49.36 Inzet van materiaal en personeel �������������������������������������������������������226
49.37 Schade ������������������������������������������������������������������������������������������������� 227
49.38 Leges ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 227
49.39 Aansprakelijkheid ������������������������������������������������������������������������������228
49.39.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������228
49.39.2 Exonoratiebedingen ���������������������������������������������������������������������������228
49.39.3 Toezicht door gemeente ���������������������������������������������������������������������236
49.39.4 Aansprakelijkheidsverzekering ��������������������������������������������������������� 237
49.40 Veiligheidsplan �����������������������������������������������������������������������������������238
49.41 Beveiliging ������������������������������������������������������������������������������������������254
49.42 Toegangscontrole �������������������������������������������������������������������������������255
49.43 Schouw �����������������������������������������������������������������������������������������������255
49.44 Beleids- en tolerantiegrenzen ������������������������������������������������������������256
49.45 Toezicht op de openbare orde ������������������������������������������������������������256
49.46 Het handhaven van de openbare orde ������������������������������������������������256
49.46.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������256
49.46.2 Rol van de burgemeester �������������������������������������������������������������������� 257
49.46.3 Toezicht en handhaving ���������������������������������������������������������������������� 257
49.47 Circussen ��������������������������������������������������������������������������������������������258
49.48 Publieksevenement zonder vergunning ���������������������������������������������262
50 Evenementen met dieren 263
50.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������263
50.2 Wilde dieren in circussen �������������������������������������������������������������������265
50.2.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������265
50.2.2 Inhoud voorgestelde verbod �������������������������������������������������������

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Evenementen