Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Handboek Milieurecht

Paperback Nederlands 2016 9789491930591
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Het Handboek Milieurecht (vierde druk) beoogt in twee delen inzicht te bieden in de belangrijkste onderdelen van het milieubestuursrecht en haar praktijk. Zowel de beginner als de ervaren geïnteresseerde wordt aan de hand van zijn heldere opzet meegenomen in het milieurecht.

In het Algemeen deel staat de inrichting (bedrijf) centraal. Aan de hand van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit wordt toegelicht welke algemene regels van toepassing zijn en in welke gevallen een omgevingsvergunning is vereist. Het Algemeen Deel geeft voorts een beschrijving van wat onder milieurecht wordt verstaan, de ontwikkeling van milieurecht en –beleid, beginselen van milieurecht, invalshoeken van milieubeleid en doorwerking van Europees recht.

In het Bijzonder deel worden de afzonderlijke materiële wetten en regelingen besproken, gegroepeerd naar het aspect van het milieu waaraan ze in hoofdzaak zijn gerelateerd: bodem en natuur, water, lucht en veiligheid.

In dit boek is de in 2010 voor het laatst door Jos Teunissen aangevulde versie geactualiseerd en hier en daar ingrijpend gewijzigd. Het handboek is geschreven vanuit de praktijk, zodat het met name aandacht besteed aan onderwerpen waar de praktijk van vergunningverleners, handhavers, ondernemers, advocaten en rechters mee te maken krijgt. Dat maakt het boek echter ook zeer geschikt voor studenten, die na hun studie in die praktijk werkzaam zullen zijn.

Specificaties

ISBN13:9789491930591
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:792
Druk:4
Verschijningsdatum:2-6-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jan van den Broek

Jan van den Broek bezocht Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther, studeerde rechten aan de Radbouduniversiteit en promoveerde in Maastricht op het onderwerp Bundeling van omgevingsrecht. Hij is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB -Nederland in Den Haag, rechter in de rechtbank Oost-Brabant, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, hoofddocent omgevingsrecht en sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB), docent bij het Studiecentrum rechtspleging (SSR) en fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability.

Andere boeken door Jan van den Broek

Inhoudsopgave

Handboek Milieurecht
4e, geheel herziene druk
Onder redactie van:
mr. dr. J.H.G. van den Broek
mr. G.C.W. van der Feltz
mr. W.J. Bosma
Auteurs:
mr. J.J. van der Gouw
mr. M.G. Nielen
mr. T.J.J. Slegers
mr. M.J.W. Timmer
HBmilieu.indd 3 2-6-2016 12:06:30
Berghauser Pont Publishing
Postbus 14580
1001 LB Amsterdam
www.berghauserpont.nl
Omslagontwerp: Rosanna Zito, Zedline.
Auteur 1e - 3e druk: Prof. mr. J.M.H.F. Teunissen
4e, geheel herziene druk 2016
ISBN: 9789491930591
NUR: 823
© 2016 Berghauser Pont Publishing
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit
deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.
reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers
en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting
PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,
www.cedar.nl/pro).
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg besteed is, aanvaarden de auteur(
s), redacteur(en) en uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (druk) fouten
en onvolledigheden, noch voor gevolgen hiervan.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form, by print, photo
print, microfilm or any other means, without the publishers prior written permission.
HBmilieu.indd 4 2-6-2016 12:06:30
INHOUDSOPGAVE VII
Inhoud
Voorwoord V
Lijst van Europese richtlijnen, Europese verordeningen en
internationale verdragen XXIX
Lijst van afkortingen XXXVII
Opbouw van dit Handboek XLVII

Deel I Algemeen deel
1 Milieurecht 1
2 Ontwikkeling van milieurecht en milieubeleid 5
2.1 Hinderwet �����������������������������������������������������������������������������������������������5
2.2 Internationale belangstelling voor milieu ���������������������������������������������5
2.3 Sectorale aanpak ����������������������������������������������������������������������������������� 6
2.4 Bundeling ������������������������������������������������������������������������������������������������7
2.5 Duurzame ontwikkeling ������������������������������������������������������������������������ 9
2.6 Europa ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
2.7 Nationaal Milieubeleidsplan ����������������������������������������������������������������10
2.8 Nationaal Milieubeleidsplan Plus ��������������������������������������������������������10
2.9 Nationaal Milieubeleidsplan 2 �������������������������������������������������������������10
2.10 Wet milieubeheer ���������������������������������������������������������������������������������� 11
2.11 NMP-3 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
2.12 NMP-4 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
2.13 Interimwet stad- en milieubenadering ������������������������������������������������14
2.14 Activiteitenbesluit ��������������������������������������������������������������������������������14
2.15 Crisis- en herstelwet �����������������������������������������������������������������������������14
2.16 Waterwet en Wabo �������������������������������������������������������������������������������� 15
2.17 Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) ������������������������������������16
2.18 Omgevingswet ��������������������������������������������������������������������������������������16
2.18.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������16
2.18.2 Maatschappelijke doelen ���������������������������������������������������������������������� 17
2.18.3 Verbeterdoelen ������������������������������������������������������������������������������������� 17
2.18.4 Systematiek en instrumenten �������������������������������������������������������������� 17
2.18.5 Vervolg stelselherziening ���������������������������������������������������������������������19
2.18.6 Uitvoeringsregels ���������������������������������������������������������������������������������19
2.18.7 Cultuurverandering ������������������������������������������������������������������������������19
2.19 Nationale Omgevingsvisie ��������������������������������������������������������������������19
3 Beginselen van milieurecht 21
3.1 Algemeen ���������������������������������������������������������������������������������������������� 21
3.2 Beginsel van duurzame ontwikkeling ��������������������������������������������������22
3.3 Preventiebeginsel ���������������������������������������������������������������������������������22
3.4 Voorzorgbeginsel ����������������������������������������������������������������������������������23
3.5 Beginsel van voorkeur voor bestrijding aan de bron ���������������������������24
3.6 Standstill-beginsel ��������������������������������������������������������������������������������24
3.7 Beginsel 'de vervuiler betaalt' ��������������������������������������������������������������24
3.8 Beginsel dat gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk beschermingsniveau
�����������������������������������������������������������������������������������������25
3.9 Beginsel van de externe integratie �������������������������������������������������������25
4 Invalshoeken van het milieubeleid 27
4.1 Algemeen ���������������������������������������������������������������������������������������������� 27
4.2 Milieuthema's ��������������������������������������������������������������������������������������� 27
4.2.1 Algemeen ���������������������������������������������������������������������������������������������� 27
4.2.2 Klimaatverandering (broeikaseffect) ���������������������������������������������������28
4.2.2.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������28
4.2.2.2 Urgenda-vonnis ������������������������������������������������������������������������������������29
4.2.2.3 Klimaatakkoord van Parijs �������������������������������������������������������������������29
4.2.2.4 Klimaatwet ������������������������������������������������������������������������������������������ 30
4.2.3 Aantasting ozonlaag ���������������������������������������������������������������������������� 30
4.2.4 Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging ��������������������������������32
4.2.5 Vermesting (eutrofiëring) ���������������������������������������������������������������������33
4.2.6 Verdroging ��������������������������������������������������������������������������������������������33
4.2.7 Versnippering �������������������������������������������������������������������������������������� 34
4.2.8 Verspreiding ���������������������������������������������������������������������������������������� 34
4.2.9 Verstoring ���������������������������������������������������������������������������������������������35
4.2.10 Verspilling ���������������������������������������������������������������������������������������������35
4.2.11 Verlies aan biodiversiteit ���������������������������������������������������������������������36
4.2.12 Afvalbeheer �������������������������������������������������������������������������������������������36
4.3 Doelgroepen en convenanten ���������������������������������������������������������������36
4.4 Bron- en effectgericht milieubeleid ������������������������������������������������������37
4.5 Gebiedsgericht milieubeleid ��������������������������������������������������������������� 38
4.6 Marktconformiteit ������������������������������������������������������������������������������� 38
4.7 Ketenbeheer ������������������������������������������������������������������������������������������39
5 Doorwerking Europees recht 41
5.1 Inleiding ������������������������������������������������������������������������������������������������41
5.1.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������41
5.1.2 Primair en secundair Unierecht �����������������������������������������������������������41
5.1.3 Drie leidende beginselen ����������������������������������������������������������������������42
5.1.4 Prejudiciële vragen ������������������������������������������������������������������������������ 43
5.1.5 De relatie tussen Unierecht en nationaal procedurerecht ����������������� 44
5.1.6 EU-verordeningen �������������������������������������������������������������������������������� 45
5.1.7 EU-richtlijnen �������������������������������������������������������������������������������������� 46
5.1.7.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������� 46
5.1.7.2 Samenvattend �������������������������������������������������������������������������������������� 49
5.1.8 Géén 'omgekeerde rechtstreekse werking' of horizontale werking
richtlijnen �������������������������������������������������������������������������������������������� 49
5.1.9 Inbreukprocedure �������������������������������������������������������������������������������� 50
5.1.10 Milieuactieprogramma's ���������������������������������������������������������������������� 51
5.2 Europeesrechtelijke randvoorwaarden voor nationale milieumaatregelen
��������������������������������������������������������������������������������������������������52
5.2.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������52
5.2.2 Harmonisatiemaatregelen ex art. 114 en 115 VWEU �����������������������������53
5.2.2.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������53
5.2.2.2 Volledige harmonisatie ������������������������������������������������������������������������ 54
5.2.2.3 Partiële harmonisatie �������������������������������������������������������������������������� 54
5.2.2.4 Optionele harmonisatie ������������������������������������������������������������������������55
5.2.2.5 Minimumharmonisatie met wederzijdse erkenning ���������������������������55
5.2.3 Milieumaatregelen ex art. 191-193 VWEU ���������������������������������������������56
5.2.4 Notificatieverplichting technische voorschriften ��������������������������������59
5.2.5 De vijf vrijheden ���������������������������������������������������������������������������������� 60
5.2.5.1 Hoofdregel ������������������������������������������������������������������������������������������ 60
5.2.5.2 Uitzondering ����������������������������������������������������������������������������������������� 61
5.2.6 Mededingingsregime ��������������������������������������������������������������������������� 64
5.2.7 Staatssteun ������������������������������������������������������������������������������������������ 64
5.2.7.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������� 64
5.2.7.2 Procedure ����������������������������������������������������������������������������������������������67
5.2.7.3 Vrijstellingen op grond van het VWEU �������������������������������������������������67
5.2.7.4 Vrijstelling op grond van vrijstellingsverordeningen ������������������������� 68
5.2.7.5 Ontheffingen ���������������������������������������������������������������������������������������� 68
5.2.7.6 Milieukaderregelingen �������������������������������������������������������������������������69
6 Inrichting 71
6.1 Algemeen ���������������������������������������������������������������������������������������������� 71
6.2 Wm-inrichting ���������������������������������������������������������������������������������������73
6.2.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������73
6.2.2 Bedrijfsmatigheid ���������������������������������������������������������������������������������74
6.2.3 Begrenzing ��������������������������������������������������������������������������������������������74
6.2.4 Continuïteit ������������������������������������������������������������������������������������������76
6.3 Milieu-inrichting ����������������������������������������������������������������������������������� 77
6.3.1 Algemeen ���������������������������������������������������������������������������������������������� 77
6.3.2 Capaciteit of feitelijk gebruik ��������������������������������������������������������������� 77
6.3.3 Inrichtingen waar(in) en inrichtingen voor ������������������������������������������ 77
6.3.4 Vangnetcategorie ����������������������������������������������������������������������������������78
6.3.5 Eén of meer inrichtingen ����������������������������������������������������������������������79
6.3.6 Voormalige agrarische bedrijfswoningen ������������������������������������������� 80
6.4 Omgevingsvergunningplichtige inrichting �����������������������������������������81
6.4.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������81
6.4.2 IPPC-installaties �����������������������������������������������������������������������������������81
7 Algemene regels voor inrichtingen 83
7.1 Inleiding ����������������������������������������������������������������������������������������������� 83
7.2 Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling in het kort ����������������������� 85
7.2.1 Activiteitenbesluit ������������������������������������������������������������������������������� 85
7.2.2 Activiteitenregeling ����������������������������������������������������������������������������� 86
7.2.3 Inhoudsopgave Acitiviteitenbesluit en Activiteitenregeling �������������� 86
7.3 Begripsbepalingen ��������������������������������������������������������������������������������92
7.3.1 Algemeen ����������������������������������������������������������������������������������������������92
7.3.2 Technische begrippen ���������������������������������������������������������������������������93
7.3.3 Centrale begrippen �������������������������������������������������������������������������������93
7.3.4 Stofklassen en stofcategorieën ������������������������������������������������������������93
7.3.5 Voormalige bedrijfswoning ������������������������������������������������������������������93
7.3.6 Wederzijdse erkenning �������������������������������������������������������������������������93
7.3.7 Omhangbepaling �����������������������������������������������������������������������������������93
7.4 Inrichtingen type A, B en C ������������������������������������������������������������������ 94
7.4.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 94
7.4.2 Inrichtingen type A ������������������������������������������������������������������������������ 94
7.4.3 Inrichtingen type B �������������������������������������������������������������������������������95
7.4.4 Inrichtingen type C ������������������������������������������������������������������������������ 96
7.5 Bevoegd gezag ������������������������������������������������������������������������������������� 98
7.6 Normadressaat ������������������������������������������������������������������������������������ 99
7.6.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������� 99
7.6.2 Exploitant �������������������������������������������������������������������������������������������� 99
7.6.3 Lozen vanuit een inrichting ���������������������������������������������������������������100
7.6.4 Lozen anders dan vanuit een inrichting ���������������������������������������������100
7.6.5 Gewasbeschermingsmiddelen en biociden ����������������������������������������100
7.7 Melding ����������������������������������������������������������������������������������������������� 101
7.7.1 Melding oprichten en veranderen inrichting ������������������������������������� 101
7.7.2 Melding lozen voor agrarische activiteiten ���������������������������������������� 101
7.7.3 Gegevens ��������������������������������������������������������������������������������������������� 101
7.7.4 Rechtsgevolgen ����������������������������������������������������������������������������������� 101
7.7.5 Elektronisch melden ���������������������������������������������������������������������������103
7.7.6 Melding en omgevingsvergunning �����������������������������������������������������104
7.8 Lozingen ���������������������������������������������������������������������������������������������105
7.8.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������105
7.8.2 Vrijstelling lozingsverbod Waterwet �������������������������������������������������� 107
7.8.3 Vrijstelling lozen op of in de bodem ��������������������������������������������������� 107
7.8.4 Activiteitenbesluit niet van toepassing ���������������������������������������������108
7.8.5 Normadressaat �����������������������������������������������������������������������������������108
7.8.6 Voorschriften ��������������������������������������������������������������������������������������108
7.8.6.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������108
7.8.6.2 Voorschriften ten aanzien van alle activiteiten ��������������������������������� 110
7.8.6.3 Voorschriften voor activiteiten in inrichtingen type A, B en C (art.
3-3.169 Abm) ���������������������������������������������������������������������������������������� 122
7.8.6.4 Voorschriften voor activiteiten in inrichtingen type A en B (art.
4-4.127 Abm) ��������������������������������������������������������������������������������������� 122
7.8.6.5 Voorschriften voor industriële emissies (art. 5-5.65 Abm) ���������������� 122
7.8.7 Verplichte, erkende en gelijkwaardige maatregelen �������������������������� 125
7.8.7.1 Gekwantificeerde doelvoorschriften �������������������������������������������������� 125
7.8.7.2 Verplichte maatregelen ���������������������������������������������������������������������� 125
7.8.7.3 Erkende maatregelen ������������������������������������������������������������������������� 126
7.8.7.4 Gelijkwaardige maatregelen �������������������������������������������������������������� 126
7.8.8 Maatwerkvoorschriften ���������������������������������������������������������������������� 128
7.8.8.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 128
7.8.8.2 Maatwerk bij specifieke voorschriften ���������������������������������������������� 128
7.8.8.3 Maatwerk op basis van zorgplicht ����������������������������������������������������� 129
7.8.8.4 Beperkingen ����������������������������������������������������������������������������������������130
7.8.8.5 Procedureel ������������������������������������������������������������������������������������������131
7.8.8.6 Afstemming met omgevingsvergunning ���������������������������������������������131
7.8.8.7 Gebiedsgericht maatwerk �������������������������������������������������������������������131
7.8.8.8 Gegevens ����������������������������������������������������������������������������������������������131
8 Omgevingsvergunning voor een inrichting 133
8.1 Inleiding ���������������������������������������������������������������������������������������������� 133
8.2 Wabo en omgevingsvergunning ���������������������������������������������������������134
8.2.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������134
8.2.2 Project �������������������������������������������������������������������������������������������������134
8.2.3 Activiteiten in de Wabo ���������������������������������������������������������������������� 135
8.2.4 Activiteiten in het Bor (OBM) ������������������������������������������������������������� 136
8.2.5 Activiteiten in provinciale en gemeentelijke verordeningen ������������ 136
8.2.6 Activiteiten in andere wetten dan de Wabo ��������������������������������������� 137
8.3 'Soorten' omgevingsvergunning ��������������������������������������������������������� 137
8.3.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 137
8.3.2 Omgevingsvergunning voor het gehele project ����������������������������������138
8.3.3 Deelomgevingsvergunning en onlosmakelijkheid �����������������������������138
8.3.4 Gefaseerde omgevingsvergunning ����������������������������������������������������� 142
8.3.5 Rompvergunning �������������������������������������������������������������������������������� 143
8.3.6 Oprichtings- en veranderingsvergunning ������������������������������������������ 143
8.3.7 Revisie-omgevingsvergunning ����������������������������������������������������������� 143
8.3.7.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 143
8.3.7.2 Bestaande rechten ������������������������������������������������������������������������������144
8.3.7.3 Inwerkingtreding en gevolgen voor bestaande vergunningen ���������� 145
8.3.7.4 Conversie aanvraag om oprichtingsvergunning in aanvraag om
veranderings- of revisievergunning ���������������������������������������������������146
8.3.7.5 Samenvoeging en splitsing van inrichtingen �������������������������������������146
8.3.8 Milieuneutrale omgevingsvergunning ����������������������������������������������� 147
8.3.9 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) �������������������������� 149
8.4 Omgevingsvergunningplichtige inrichtingen �������������������������������������151
8.4.1 Algemeen ���������������������������������������������������������������������������������������������151
8.4.2 Uitzonderingen ����������������������������������������������������������������������������������� 152
8.4.2.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 152
8.4.2.2 Verandering in overeenstemming met de omgevingsvergunning ����� 152
8.4.2.3 Aanvullende algemene regels ������������������������������������������������������������� 152
8.5 Bevoegd gezag ������������������������������������������������������������������������������������ 153
8.5.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 153
8.5.2 Eén bevoegd gezag per project �����������������������������������������������������������154
8.5.3 Bevoegd gezag Wabo ���������������������������������������������������������������������������154
8.6 Beoordelingscriteria ���������������������������������������������������������������������������154
8.6.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������154
8.6.2 Algemeen toetsingscriterium: de bescherming van het milieu ��������� 155
8.6.2.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 155
8.6.2.2 Verruimde reikwijdte ������������������������������������������������������������������������� 156
8.6.2.3 Specifieke toetsingskaders voor bepaalde aspecten. Aanvullende
toets ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 157
8.6.2.4 Geen ruimte voor aanvullende toets ���������������������������������������������������161
8.6.2.5 Alleen beoordeling van de milieugevolgen van de inrichting zelf ����� 165
8.6.2.6 Alleen beoordeling van de milieugevolgen van de inrichting buiten
de inrichting ���������������������������������������������������������������������������������������166
8.6.2.7 Indirecte gevolgen van het in werking zijn van een inrichting ���������� 167
8.6.2.8 Planologische aspecten ����������������������������������������������������������������������168
8.6.2.9 Geen beleidsvrijheid, wel beoordelingsvrijheid �������������������������������� 170
8.6.2.10 Richtlijn, brochures en circulaires ����������������������������������������������������� 172
8.6.2.11 Regeling van beschermingsniveaus bij of krachtens de wet ������������� 174
8.6.2.12 De betekenis van het Europese recht voor de 'richtlijnenpraktijk' ��� 175
8.6.3 Specifieke toetsingscriteria ��������������������������������������������������������������� 176
8.6.3.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 176
8.6.3.2 Bij beslissing te betrekken factoren ����������������������������������������������������177
8.6.3.3 Aspecten waarmee rekening moet worden gehouden ����������������������� 178
8.6.3.4 Bij de beslissing in acht te nemen aspecten ��������������������������������������� 178
8.6.3.5 Afstandstoets bij Brzo-inrichtingen ���������������������������������������������������184
8.6.3.6 Zaaks- en persoonsgebonden factoren �����������������������������������������������184
8.7 Advies en verklaring van geen bedenkingen ��������������������������������������186
8.7.1 Advies �������������������������������������������������������������������������������������������������186
8.7.1.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������186
8.7.1.2 Regulier advies �����������������������������������������������������������������������������������186
8.7.1.3 Facultatief advies �������������������������������������������������������������������������������186
8.7.1.4 Bindend adviees ���������������������������������������������������������������������������������186
8.7.2 Verklaring van geen bedenkingen ������������������������������������������������������186
8.8 Inhoud en voorschriften ��������������������������������������������������������������������� 187
8.8.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 187
8.8.2 Afstemming voorschriften �����������������������������������������������������������������188
8.8.3 Aanvraag en vergunning �������������������������������������������������������������������� 189
8.8.3.1 Aanvraag is grondslag van vergunning ���������������������������������������������� 189
8.8.3.2 Gedeeltelijke weigering ����������������������������������������������������������������������190
8.8.4 Doelvoorschriften ������������������������������������������������������������������������������� 191
8.8.4.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 191
8.8.4.2 Emissiegrenswaarden verplicht ��������������������������������������������������������� 191
8.8.4.3 Monitoringvoorschriften �������������������������������������������������������������������� 193
8.8.5 Middelvoorschriften ��������������������������������������������������������������������������� 193
8.8.5.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 193
8.8.5.2 Verslag, meten, berekenen en tellen �������������������������������������������������� 195
8.8.6 Overige voorschriften ������������������������������������������������������������������������� 195
8.8.6.1 Verplichte voorschriften ��������������������������������������������������������������������� 195
8.8.6.2 Facultatieve voorschriften ����������������������������������������������������������������� 195
8.8.6.3 Afvalwater ������������������������������������������������������������������������������������������196
8.8.7 Nuttige toepassing of veerwijdering van afvalstoffen �����������������������196
8.8.8 Financiële zekerheid ��������������������������������������������������������������������������196
8.8.9 Verboden voorschriften ����������������������������������������������������������������������196
8.8.9.1 Algemeen ��������������������������������������������������������������������������������������������196
8.8.9.2 Broeikasgasemissies of energieverbruik ������������������������������������������� 197
8.8.9.3 Geen energievoorschriften ����������������������������������������������������������������� 197
8.8.9.4 Overbrenging van afval naar of uit de provincie �������������������������������� 197
8.8.9.5 Verbod voorschriften aan OBM ���������������������������������������������������������� 197
8.8.10 Wijzigingen voorschriften ������������������������������������������������������������������ 197
8.8.10.1 Algemeen �������������������������������������������������������������������������������������������� 197
8.8.10.2 Verplichte wijziging voorschriften �����������������������������������������������������198
8.8.10.3 Facultatieve wijziging voorschriften ��������������������������������������������������199
8.8.10.4 Verzoek tot wijziging ��������������������������������������������������������������������������199
8.8.11 Jurisprudentie inzake vergunnigvoorschriften �??

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Milieurecht