Managementboek.nl gebruikt cookies.

Privacy statement

Managementboek.nl is een onderdeel van MainPress BV te Schiedam. Dit privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Managementboek.nl omgaat met persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Aanmelding heeft plaatsgevonden bij het College bescherming persoonsgegevens onder het meldingsnummer m1176433.

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen door middel van HTML nieuwsbrieven en per post. Managementboek.nl verstrekt nimmer adresgegevens aan derden, tenzij dit voor de naleving van de overeenkomst noodzakelijk is (bijvoorbeeld PostNL). Daarnaast kunnen uw gegevens door onszelf incidenteel gebruikt worden voor klantenonderzoek/enquetes. Indien dit klantenonderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau kunnen uw gegevens voor dit doel aan dat bureau verstrekt worden.

Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de bezoekers geen cookies accepteert is het niet mogelijk via de normale bestelprocedure van Managementboek.nl te bestellen. Uiteraard is bestellen via andere communicatiekanalen, zoals telefoon, fax, email, wel mogelijk.
Meer informatie over de wijze waarop wij cookies gebruiken vindt u op onze uitgebreide cookie-statement.

Op Managementboek.nl worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken kunnen door Managementboek.nl worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

Onze aanmeldingsformulieren vragen klanten die boeken willen bestellen ons te voorzien van informatie, zoals naam, adres, email en functie. In het geval u één van onze producten aanschaft, zal worden gevraagd de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken. Indien dit voor het nakomen van de overeenkomst nodig is zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u zich inschrijft voor een congres, cursus of training die door een samenwerkingspartner van Managementboek.nl wordt georganiseerd. In het kader van markt- en kwaliteitsonderzoeken zullen we op vrijwillige basis ook andere gegevens verzamelen, zoals uw voorkeuren en interesses.

Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Managementboek.nl. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.

Managementboek.nl maakt gebruik van zichtbare en onzichtbare beveilingstechnieken, onder meer om te voorkomen en te kunnen signaleren en loggen dat content van Managementboek.nl wordt gekopieerd en openbaar gemaakt zonder dat hiervoor toestemming is verleend. Informatie die hieruit wordt verkregen kan worden gebruikt om aan te tonen dat content is gekopieerd zonder dat hiervoor toestemming is verleend.

Het is op Managementboek.nl mogelijk om recensies van boeken op de site toe te voegen. Alle informatie die op deze wijze openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Houdt u hier rekening mee als u recensies toevoegt op de site.

Gebruikers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van MainPress bv en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Managementboek.nl gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.

Managementboek.nl zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen. Tevens kan de bezoeker online, telefonisch, per fax, email of schriftelijk zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact opnemen met privacy@managementboek.nl. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen het bovengenoemde gebruik van uw adresgegevens. U kunt dit kenbaar maken door middel van een e-mail naar privacy@managementboek.nl